1 Enthumetheti, Kurie, ti egeinen eis emas; epiblepson, kai ide ton oneidismon emon. 2 E kleronomia emon metestraphe eis allotrious, ai oikiai emon eis xenous. 3 Egeinamen orphanoi aneu patros, ai meteres emon os cherai. 4 Me argurion epiomen to udor emon; ta xula emon epolethesan eis emas. 5 Epi ton trachelon emon einai diogmos; emochthesamen, anapausin den echomen. 6 Eplosamen cheira pros tous Aiguptious, pros tous Assurious, dia na chortasthomen arton. 7 Oi pateres emon emartesan, ekeinoi den uparchousi; kai emeis pheromen tas anomias auton. 8 Douloi exousiazousin eph' emas; den uparchei o lutronon ek tes cheiros auton. 9 Pheromen ton arton emon meta kindunou tes zoes emon, ap' emprosthen tes romphaias tes eremou. 10 To derma emon emaurothe os klibanos, apo tes kauseos tes peines. 11 Etapeinosan tas gunaikas en Sion, tas parthenous en tais polesin Iouda. 12 Oi archontes ekremasthesan upo ton cheiron auton; ta prosopa ton presbuteron den etimethesan. 13 Oi neoi upeblethesan eis to alesma, kai ta paidia epeson upo ta xula. 14 Oi presbuteroi epausan apo ton pulon, oi neoi apo ton asmaton auton. 15 Epausen e chara tes kardias emon, o choros emon estraphe eis penthos. 16 O stephanos tes kephales emon epesen; ouai de eis emas, dioti emartesamen. 17 Dia touto exelipen e kardia emon, dia tauta eskotodiniasan oi ophthalmoi emon. 18 Dia ten eremosin tou orous Sion, ai alopekes peripatousin en auto. 19 Su, Kurie, katoikeis eis ton aiona; o thronos sou diamenei eis genean kai genean. 20 Dia ti theleis mas lesmonesei dia pantos; theleis mas enkataleipsei eis makroteta emeron; 21 Epistrepson emas, Kurie, pros se kai thelomen epistraphe. Ananeoson tas emeras emon os to proteron. 22 Diati aperripsas emas olotelos, orgisthes enantion emon eos sphodra; _
Next Chapter
Share this passage with others: