1 Kai meta tina kairon, en tais emerais tou therismou tou sitou epeskephthe o Sampson ten gunaika autou, pheron eriphion ex aigon; kai eipe, Thelo eiselthei pros ten gunaika mou eis ton koitona. All' o pater autes den apheken auton na eiselthe. 2 Kai eipen o pater autes, Eipa kat' emauton oti diolou emisesas auten; dia touto edoka auten eis ton suntrophon sou; e mikrotera adelphe autes den einai oraiotera autes; labe loipon auten ant' ekeines. 3 O de Sampson eipe peri auton, Tora thelo eisthai athoos pros tous Philistaious, an ego kakopoio autous. 4 Kai upegen o Sampson kai epiase triakosias alopekas, kai elabe lampadas, kai estrepsen ouran pros ouran kai ebale mian lampada metaxu ton duo ouron eis to meson. 5 Kai anapsas tas lampadas, apelusen eis ta sparta ton Philistaion, kai ekause tas themonias, eos kai ta atherista astachua, eos kai tas ampelous kai elaias. 6 Tote oi Philistaioi eipon, Tis ekame touto; Kai apekrithesan, Sampson o gambros tou Thamnathaiou; dioti elabe ten gunaika autou kai edoken auten eis ton suntrophon autou. Kai anebesan oi Philistaioi kai ekausan auten kai ton patera autes en puri. 7 Kai eipe pros autous o Sampson, An kai seis ekamete touto, ego omos thelo ekdikethe enantion sas, kai meta tauta thelo pausei. 8 Kai epataxen autous knemen kai meron en sphage megale; kai katebe kai ekathisen eis to chasma tes petras Etam. 9 Anebesan de oi Philistaioi kai estratopedeusan en ge Iouda kai diechuthesan eis Lechi. 10 Kai eipon oi andres Iouda, Dia ti anebete enantion emon; Oi de apekrithesan, Dia na desomen ton Sampson anebemen, na kamomen eis auton os ekamen eis emas. 11 Kai katebesan treis chiliades andron ek tou Iouda eis to chasma tes petras Etam kai eipon pros ton Sampson, Den exeureis oti oi Philistaioi exousiazousin eph' emon; ti touto loipon to opoion ekames eis emas; O de eipe pros autous, Os ekaman eis eme, outos ekamon eis autous. 12 Kai eipon pros auton, Katebemen na se desomen, dia na se paradosomen eis ten cheira ton Philistaion. Kai eipe pros autous o Sampson, Orkisthete pros eme, oti seis den thelete epipesei kat' emou. 13 Kai eipan pros auton, legontes, Ouchi; alla thelomen se desei dunata kai se paradosei eis ten cheira auton; plen bebaios den thelomen se thanatosei. Edesan loipon auton me duo nea schoinia kai anebibasan auton ek tes petras. 14 Kai ote elthen eis Lechi, oi Philistaioi alalazontes edramon eis sunantesin autou. Kai epelthen ep' auton Pneuma Kuriou; kai ta schoinia, ta eis tous brachionas autou, egeinan os linarion to opoion exaptetai en to puri, kai ta desma autou epeson ek ton cheiron autou, diespasmena. 15 Kai eureke siagona onou nopen, kai ekteinas ten cheira autou elaben auten kai ephoneuse di' autes chilious andras. 16 Kai eipen o Sampson, Dia siagonos onou ekama sorous, sorous, dia siagonos onou ephoneusa chilious andras. 17 Kai aphou epause lalon, erripse ten siagona apo tes cheiros autou; kai onomase ton topon ekeinon, Ramath-lechi. 18 Kai dipsesas sphodra, eboese pros ton Kurion kai eipe, Su edokas dia cheiros tou doulou sou ten megalen tauten soterian; kai tora na apothano upo dipses kai na peso eis ten cheira ton aperitmeton; 19 Kai eschisen o Theos to koiloma to en Lechi, kai exelthen udor ap' autou; kai aphou epien, anelabe to pneuma autou, kai anezoopoiethe; dia touto ekalese to onoma autou, En-akkore, to opoion einai en Lechi eos tes emeras tautes. 20 Kai autos ekrine ton Israel en tais emerais ton Philistaion eikosi ete. _
Next Chapter
Share this passage with others: