1 Ioudas, doulos Iesou Christou, adelphos de Iakobou, pros tous kletous tous egiasmenous upo Theou Patros, kai teteremenous upo tou Iesou Christou; 2 eleos plethuntheie eis esas kai eirene kai agape. 3 Agapetoi, epeide kataballo pasan spouden na sas grapho peri tes koines soterias, elabon ananken na sas grapso, protrepon eis to na agonizesthe dia ten pistin, etis apax paredothe eis tous agious. 4 Dioti eisechoresan lathraios tines anthropoi, oitines esan palaiothen progegrammenoi eis tauten ten katadiken, asebeis, metastrephontes ten charin tou Theou emon eis aselgeian, kai arnoumenoi ton monon Despoten Theon kai Kurion emon Iesoun Christon. 5 Thelo de na sas upenthumiso, an kai seis egnorisate ede touto, oti o Kurios, aphou esose ton laon ek ges Aiguptou, apolesen usteron tous me pisteusantas. 6 Kai angelous, oitines den ephulaxan ten eauton axian alla katelipon to idion auton katoiketerion, ephulaxe me pantoteina desma upokato tou skotous dia ten krisin tes megales emeras; 7 kathos ta Sodoma kai ta Gomorra kai ai perix auton poleis, eis ten porneian paradotheisai kata ton omoion me toutous tropon kai akolouthousai opiso alles sarkos, prokeintai paradeigma, timoroumenai me to aionion pur. 8 Omoios kai outoi enupniazomenoi ten men sarka miainousi, ten de exousian kataphronousi kai ta axiomata blasphemousin. 9 O de Michael o archangelos, ote agonizomenos me ton diabolon ephiloneikei peri tou somatos tou Mouseos, den etolmese na epiphere enantion autou kategorian blasphemon, all' eipen; O Kurios na se epitimese. 10 Outoi de osa men den exeurousi blasphemousin, osa de phusikos os ta aloga zoa exeurousin, eis tauta phtheirontai. 11 Ouai eis autous, dioti periepatesan eis ten odon tou Kain kai charin misthou exechuthesan eis ten planen tou Balaam, kai apolesthesan eis ten antilogian tou Kore. 12 Outoi einai kelides eis tas agapas sas, sumposiazontes aphobos, boskontes eautous, nephelai anudroi upo anemon peripheromenai, dendra phthinoporina akarpa, dis apothanonta, ekrizothenta, 13 kumata agria thalasses epaphrizonta tas idias auton aischunas, asteres planetai, dia tous opoious to zopheron skotos einai teteremenon eis ton aiona. 14 Proepheteuse de peri touton kai o Enoch, ebdomos apo Adam, legon; Idou, elthen o Kurios me muriadas agion autou, 15 dia na kame krisin kata panton kai na elenxe pantas tous asebeis ex auton dia panta ta erga tes asebeias auton, ta opoia epraxan kai dia panta ta sklera, ta opoia elalesan kat' autou amartoloi asebeis. 16 Outoi einai gongustai, mempsimoiroi, peripatountes kata tas epithumias auton, kai to stoma auton lalei uperephana, kai kolakeuousi prosopa charin opheleias. 17 Alla seis, agapetoi, enthumethete tous logous tous proeiremenous upo ton apostolon tou Kuriou emon Iesou Christou, 18 oti sas elegon oti en eschato kairo thelousin eisthai empaiktai, peripatountes kata tas asebeis epithumias auton. 19 Outoi einai oi apochorizontes eautous, zoodeis, Pneuma me echontes. 20 Seis omos, agapetoi, epoikodomountes eautous epi ten agiotaten pistin sas, proseuchomenoi en Pneumati Agio, 21 phulaxate eautous eis ten agapen tou Theou, prosmenontes to eleos tou Kuriou emon Iesou Christou, eis zoen aionion. 22 Kai allous men eleeite, kamnontes diakrisin, 23 allous de sozete meta phobou, arpazontes autous ek tou puros, misountes kai ton chitona ton memolusmenon apo tes sarkos. 24 Eis de ton dunamenon na sas phulaxe aptaistous kai na sas stese katenopion tes doxes autou amomous en agalliasei, 25 eis ton monon sophon Theon ton sotera emon, eie doxa kai megalosune, kratos kai exousia kai nun kai eis pantas tous aionas; amen. _
Next Chapter
Share this passage with others: