1 Kai egeine logos Kuriou pros Ionan ek deuterou, legon, 2 Sekotheti, upage eis Nineue, ten polin ten megalen, kai keruxon pros auten to kerugma, to opoion ego lalo pros se. 3 Kai esekothe o Ionas kai upegen eis Nineue kata ton logon tou Kuriou. E de Nineune eto polis megale sphodra, odou trion emeron; 4 Kai erchisen o Ionas na dierchetai eis ten polin odon mias emeras kai ekeruxe kai eipen, Eti tessarakonta emerai kai e Nineue thelei katastraphe. 5 Kai oi andres tes Nineue episteusan eis ton Theon kai ekeruxan nesteian kai eneduthesan sakkous apo megalou auton eos mikrou auton; 6 dioti o logos eiche phthasei pros ton basilea tes Nineue kai esekothe apo tou thronou autou kai apherese ten stolen autou epanothen eautou kai eskepasthe me sakkon kai ekathesen epi spodou. 7 Kai diekeruchthe kai egnostopoiethe en te Nineue dia psephismatos tou basileos kai ton megistanon autou kai elalethe, oi anthropoi kai ta ktene, oi boes kai ta probata, na me geuthosi meden, mede na boskesosi, mede udor na piosin; 8 all' anthropos kai ktenos na skepasthosi me sakkous kai na phonaxosin ischuros pros ton Theon; kai as epistrepsosin ekastos apo tes odou autou tes poneras kai apo tes adikias, etis einai en tais chersin auton. 9 Tis exeurei an epistrepse kai metamelethe o Theos kai epistrepse apo tes orges tou thumou autou kai den apolesthomen; 10 Kai eiden o Theos ta erga auton, oti epestrepsan apo tes odou auton tes poneras; kai metemelethe o Theos peri tou kakou, to opoion eipe na kame eis autous; kai den ekamen auto. _
Next Chapter
Share this passage with others: