1 Kai egeine logos Kuriou pros Ionan ton uion tou Amathi, legon, 2 Sekotheti, upage eis Nineue, ten polin ten megalen, kai keruxon kat' autes; dioti e asebeia auton anebe enopion mou. 3 Kai esekothe o Ionas dia na phuge eis Tharseis apo prosopou Kuriou kai katebe eis Ioppen; kai eureke ploion poreuomenon eis Tharseis, kai edoke ton naulon autou kai epebe eis auto, dia na upage met' auton eis Tharseis apo prosopou Kuriou. 4 All' o Kurios exegeiren anemon megan epi ten thalassan, kai egeine kludon megas en te thalasse kai to ploion ekinduneue na suntriphthe. 5 Kai ephobethesan oi nautai kai aneboesan ekastos pros ton theon autou kai ekamon ekbolen ton en to ploio skeuon eis ten thalassan, dia na elaphrothe ap' auton; o de Ionas katebe eis to koiloma tou ploiou kai eplagiase kai ekoimato batheos. 6 Kai eplesiase pros auton o ploiarchos kai eipe pros auton, Ti koimasai su; sekotheti, epikalou ton Theon sou, isos o Theos mas enthumethe kai den chathomen. 7 Kai eipon ekastos pros ton plesion autou, Elthete kai as ripsomen klerous, dia na gnorisomen tinos eneken to kakon touto einai eph' emas. Kai erripsan klerous kai epesen o kleros epi ton Ionan. 8 Tote eipon pros auton, Eipe tora pros emas, tinos eneken to kakon touto elthen eph' emas; Ti einai to ergon sou; kai pothen erchesai; tis o topos sou; kai ek tinos laou eisai; 9 O de eipe pros autous, Ego eimai Ebraios; kai sebomai Kurion ton Theon tou ouranou, ostis epoiese ten thalassan kai ten xeran. 10 Tote ephobethesan oi anthropoi phobon megan kai eipon pros auton, Ti einai touto, to opoion ekames; dioti egnorisan oi anthropoi, oti epheugen apo prosopou Kuriou, epeide eichen anangeilei touto pros autous. 11 Kai eipon pros auton, Ti na se kamomen, dia na esuchase e thalassa aph' emon; dioti e thalassa ekludonizeto epi to mallon. 12 Kai eipe pros autous, Sekosate me kai ripsate me eis ten thalassan, kai e thalassa thelei esuchasei aph' umon; dioti ego gnorizo, oti ex aitias emou egeinen o megas outos kludon eph' umas. 13 Oi anthropoi omos ekopelatoun dunata dia na epistrepsosi pros ten xeran; alla den edunanto, dioti e thalassa ekludonizeto epi to mallon kat' auton. 14 Othen aneboesan pros ton Kurion kai eipon, Deometha, Kurie, deometha, as me chathomen dia ten zoen tou anthropou toutou kai me epibales eph' emas aima athoon; dioti su, Kurie, ekames os etheles. 15 Kai esekosan ton Ionan kai erripsan auton eis ten thalassan kai e thalassa estathe apo tou thumou autes. 16 Tote oi anthropoi ephobethesan ton Kurion phobon megan kai prosepheran thusian eis ton Kurion kai ekamon euchas. 17 Kai dietaxe Kurios mega ketos na katapie ton Ionan. Kai eto o Ionas en te koilia tou ketous treis emeras kai treis nuktas. _
Next Chapter
Share this passage with others: