1 O logos, o genomenos pros Ieremian para Kuriou, legon, 2 Akousate tous logous tes diathekes tautes kai lalesate pros tous andras Iouda kai pros tous katoikous tes Ierousalem; 3 kai eipe pros autous, Outo legei Kurios o Theos tou Israel. Epikataratos o anthropos, ostis den upakouei eis tous logous tes diathekes tautes, 4 ten opoian prosetaxa eis tous pateras umon, kath' en emeran exegagon autous ek ges Aiguptou, ek tes kaminou tes sideras, legon, Akousate tes phones mou kai prattete auta, kata panta osa prosetaxa eis esas; kai thelete eisthai laos mou, kai ego thelo eisthai Theos umon; 5 dia na ekpleroso ton orkon, ton opoion omosa pros tous pateras umon, na doso eis autous gen reousan gala kai meli, os en te emera taute. Tote apekrithen kai eipa, Amen, Kurie. 6 Kai o Kurios eipe pros eme, Diakeruxon pantas tous logous toutous en tais polesi tou Iouda kai en tais odois tes Ierousalem, legon, Akousate tous logous tes diathekes tautes kai prattete autous. 7 Dioti retos diemarturethen pros tous pateras umon, kath' en emeran anebibasa autous ek ges Aiguptou mechri tes semeron, egeiromenos proi kai diamarturomenos, legon, Akousate tes phones mou. 8 Alla den ekousan kai den eklinan to otion auton, alla periepatesan ekastos en tais orexesi tes poneras auton kardias; dia touto thelo pherei ep' autous pantas tous logous tes diathekes tautes, ten opoian prosetaxa na prattosi, alla den epraxan. 9 Kai eipe Kurios pros eme, Sunomosia eurethe metaxu ton andron Iouda kai metaxu ton katoikon tes Ierousalem. 10 Epestrepsan eis tas adikias ton propatoron auton, oitines den ethelesan na akousosi tous logous mou; kai autoi upegan opiso allon theon, dia na latreuosin autous; o oikos Israel kai o oikos Iouda ethetesan ten diatheken mou, ten opoian ekama pros tous pateras auton. 11 Dia touto outo legei Kurios; Idou, thelo pherei ep' autous kakon, ek tou opoiou den thelousi dunethe na exelthosi; kai thelousi boesei pros eme kai den thelo eisakousei autous. 12 Tote ai poleis tou Iouda kai oi katoikoi tes Ierousalem thelousin upagei kai thelousi boesei pros tous theous, eis tous opoious thumiazousi; plen den thelousi sosei eautous pantelos en kairo tes talaiporias auton. 13 Dioti kata ton arithmon ton poleon sou esan oi theoi sou, Iouda; kai kata ton arithmon ton odon tes Ierousalem anegeirate bomous eis ta aischra, bomous dia na thumiazete eis ton Baal. 14 Dia touto su me proseuchou uper tou laou toutou kai me upsone phonen e deesin uper auton; dioti ego den thelo eisakousei, otan krazosi pros eme en kairo tes talaiporias auton. 15 Ti echei na kame e egapemene mou en to oiko mou, aphou epraxen aselgeian me pollous, kai to kreas to agion apherethe apo sou; otan prattes to kakon, tote euphrainesai. 16 O Kurios ekalese to onoma sou, Elaian aeithale, oraian, kallikarpon; met' echou thorubou megalou exephthe pur ep' auten kai oi kladoi autes sunethlasthesan. 17 Dioti o Kurios ton dunameon, ostis se ephuteusen, eprophere kakon enantion sou, dia ten kakian tou oikou Israel kai tou oikou Iouda, ten opoian epraxan kath' eauton, oste na me parorgisosi thumiazontes eis ton Baal. 18 Kai o Kurios edoken eis eme gnosin kai egnorisa; tote edeixas eis eme tas praxeis auton. 19 All' ego emen os arnion akakon pheromenon eis sphagen; kai den enoesa oti sunebouleuthesan boulas enantion mou, legontes, As katastrepsomen to dendron meta tou karpou autou kai as ekkopsomen auton apo tes ges ton zonton, oste to onoma autou na me mnemoneuthe pleon. 20 All' o Kurie ton dunameon, o krinon dikaios, o dokimazon tous nephrous kai ten kardian, as ido ten ekdikesin sou ep' autous, dioti pros se ephanerosa ten diken mou. 21 Dia touto outo legei Kurios peri ton andron tes Anathoth, oitines zetousi ten zoen sou, legontes, Me propheteuses en to onomati tou Kuriou, dia na me apothanes upo tas cheiras emon; 22 dia touto outo legei Kurios ton dunameon; Idou, thelo episkephthe autous; oi neoi thelousin apothanei en machaira; oi uioi auton ai thugateres auton thelousi teleutesei upo peines; 23 kai den thelei meinei upoloipon ex auton; dioti thelo pherei kakon epi tous andras tes Anathoth, en to eniauto tes episkepseos auton. _
Next Chapter
Share this passage with others: