1 Akousate mou, ai nesoi; kai prosexate, laoi makrunoi; O Kurios me ekalesen ek koilias; ek ton splanchnon tes metros mou anephere to onoma mou. 2 Kai ekame to stoma mou os machairan oxeian; upo ten skian tes cheiros autou me ekrupse, kai me ekamen os belos eklekton, kai en te pharetra autou me ekrupse, 3 kai eipe pros eme, Su eisai o doulos mou, Israel, eis ton opoion thelo doxasthe. 4 Kai ego eipa, Mataios ekopiasa; eis ouden kai eis maten katenalosa ten dunamin mou; plen e krisis mou einai meta tou Kuriou kai to ergon mou meta tou Theou mou. 5 Tora loipon legei Kurios, o plasas me ek koilias doulon autou, dia na epanaphero ton Iakob pros auton kai dia na sunachthe pros auton o Israel, kai thelo doxasthe eis tous ophthalmous tou Kuriou, kai o Theos mou thelei eisthai e dunamis mou; 6 kai eipe, Mikron einai to na esai doulos mou dia na anorthoses tas phulas tou Iakob kai na epanapheres to upoloipon tou Israel; thelo proseti se dosei phos eis ta ethne, dia na esai e soteria mou eos eschatou tes ges. 7 Outo legei Kurios, o Lutrotes tou Israel, o Agios autou, pros ekeinon ton opoion kataphronei anthropos, pros ekeinon ton opoion bdeluttetai ethnos, pros ton doulon ton exousiaston; Basileis thelousi se idei kai sekothe, egemones kai thelousi se proskunesei, eneken tou Kuriou, ostis einai pistos, tou Agiou tou Israel, ostis se exelexen 8 Outo legei Kurios; En kairo dekto epekousa sou kai en emera soterias se eboethesa; kai thelo se diaphulaxei kai thelo se dosei eis diatheken ton laon, dia na anorthoses ten gen, na klerodoteses kleronomias eremomenas; 9 legon pros tous desmious, Exelthete; pros tous en to skotei, Anakaluphthete. Thelousi boskethe plesion ton odon, kai ai boskai auton thelousin eisthai en pasi tois upselois topois. 10 den thelousi peinasei oude dipsesei; den thelei prosballei autous oute kauson oute elios; dioti o eleon autous thelei odegesei autous kai dia pegon udaton thelei pherei autous. 11 Kai thelo kamei panta ta ore mou odous, kai ai triboi mou thelousin upsothe. 12 Idou, outoi thelousin elthei makrothen; kai idou, outoi apo borra kai apo notou kai outoi apo tes ges tou Sineim. 13 Euphrainesthe, ouranoi; kai agallou, e ge; alalaxate, ta ore; dioti o Kurios paregorese ton laon autou kai tous tethlimmenous autou eleesen. 14 All' e Sion eipen, O Kurios me enkatelipe kai o Kurios mou me elesmonese. 15 Dunatai gune na lesmonese to thelazon brephos autes, oste na me eleese to teknon tes koilias autes; alla kai an autai lesmonesosin, ego omos den thelo se lesmonesei. 16 Idou, epi ton palamon mou se ezographisa; ta teiche sou einai pantote enopion mou. 17 Ta tekna sou thelousin elthei meta spoudes; oi de katastrephontes se kai eremonontes se thelousin exelthei apo sou. 18 Upsoson kuklo tous ophthalmous sou kai ide; pantes outoi sunathroizontai omou, erchontai pros se. Zo ego, legei Kurios, oti su theleis enduthe pantas toutous os kosmema, kai os numphe theleis stolisthe autous. 19 Dioti oi ephanismenoi sou kai oi eremomenoi sou topoi kai e ge sou e katephtharmene thelousin eisthai tora parapolu malista stenoi dia tous katoikous sou; ekeinoi de, oitines se katetrogon, thelousi makrunthe apo sou. 20 Ta tekna, ta opoia theleis apoktesei meta ten ateknian sou, thelousin eipei proseti eis ta ota sou, Stenos einai o topos di' eme; kame eis eme topon dia na katoikeso. 21 Tote theleis eipei en te kardia sou, Tis egennesen eis eme tauta, eno ego emen eteknomene kai eremos, aichmalotos kai metapheromene; tauta de tis exethrepsen; idou, ego eichon enkataleiphthe mone; tauta pou esan; 22 Outo legei Kurios o Theos; Idou, thelo upsosei ten cheira mou pros ta ethne kai stesei ten semaian mou pros tous laous, kai thelousi pherei tous uious sou en tais ankalais kai ai thugateres sou thelousi pherthe ep' omon; 23 kai basileis thelousin eisthai oi paidotrophoi sou kai ai basilissai auton ai trophoi sou; thelousi se proskunesei me to prosopon pros ten gen kai gleiphei to choma ton podon sou; kai theleis gnorisei, oti ego eimai o Kurios kai oti oi prosmenontes me den thelousin aischunthe. 24 Dunatai to laphuron na aphairethe apo tou ischurou e na eleutherothosin oi dikaios aichmalotisthentes; 25 All' o Kurios outo legei; Kai oi aichmalotoi tou ischurou thelousin aphairethe kai to laphuron tou tromerou thelei apospasthe; dioti ego thelo dikologesei pros tous dikologountas kata sou kai ego thelo sosei ta tekna sou. 26 Tous de katathlibontas se thelo kamei na phagosi tas idias auton sarkas; kai thelousi methusthe me to idion auton aima, os me neon oinon; kai thelei gnorisei pasa sarx, oti ego o Kurios eimai o Soter sou kai o Lutrotes sou, o Ischuros tou Iakob. _
Next Chapter
Share this passage with others: