1 Alla tora akouson, doule mou Iakob, kai Israel ton opoion exelexa. 2 Outo legei Kurios, ostis se ekame kai se eplasen ek koilias kai thelei se boethesei; Me phobou, doule mou Iakob, kai su, Iesouroun, ton opoion exelexa. 3 Dioti thelo ekcheei udor epi ton dipsonta kai potamous epi ten xeran; thelo ekcheei to pneuma mou epi to sperma sou kai ten eulogian mou epi tous ekgonous sou; 4 kai thelousi blastesei os metaxu chortou, os iteai para tous ruakas ton udaton. 5 O men thelei legei, Ego eimai tou Kuriou; o de thelei onomazesthai me to onoma Iakob; kai allos thelei upographesthai me ten cheira autou eis ton Kurion kai eponomazesthai me to onoma Israel. 6 Outo legei Kurios o Basileus tou Israel kai o Lutrotes autou, o Kurios ton dunameon; Ego eimai o protos kai ego o eschatos; kai ektos emou den uparchei Theos. 7 Kai tis os ego thelei kraxei kai anangeilei kai diataxei eis eme, aphou esustesa ton palaion laon; kai ta eperchomena kai ta mellonta as anangeilosi pros autous. 8 Me phobeisthe mede tromazete; ektote den se ekama na akouses kai anengeila touto; seis eisthe malista martures mou; ektos emou uparchei Theos; bebaios den uparchei brachos; den gnorizo oudena. 9 Osoi kataskeuazousin eidola, pantes einai mataiotes; kai ta poluerasta auton eidola den ophelousi; kai autoi einai martures auton oti den blepousin oude noousi, dia na kataischunthosi. 10 Tis eplase theon e echusen eidolon, to opoion ouden ophelei; 11 Idou, pantes oi suntrophoi autou thelousin aischunthe; kai oi technitai, autoi einai ex anthropon; as sunachthosi pantes omou; as parastathosi; thelousi phobethe, thelousin entrape pantes omou. 12 O chalkeus koptei sideron kai ergazetai eis tous anthrakas kai me ta sphuria morphonei auto kai kataskeuazei auto me ten dunamin ton brachionon autou; malista peina kai e dunamis autou apokamnei; udor den pinei kai atonei. 13 O xulourgos exaplonei ton kanona, semeionei auto me stathmen, omalunei auto me rokania kai semeionei auto dia tou diabetou kai kamnei auto kata ten anthropinen morphen, kata anthropinen oraioteta, dia na katoike en te oikia. 14 Koptei eis eauton kedrous kai lambanei ten kuparisson kai ten drun, ta opoia eklegei eis eauton metaxu ton dendron tou dasous; phuteuei peuken kai e broche auxanei auten. 15 Kai thelei eisthai chresimon eis ton anthropon dia kausimon; kai ex autou lambanei kai thermainetai; proseti kaiei auto kai psenei arton; proseti kamnei auto theon kai proskunei auto; kamnei auto eidolon kai gonatizei emprosthen autou. 16 To emisu autou kaiei en puri; me to allo emisu trogei to kreas; psenei to pseton kai chortainei; kai thermainetai, legon, O ethermanthen, eidon to pur; 17 kai to enapoleiphthen autou kamnei theon, to glupton autou; gonatizei emprosthen autou kai proskunei auto kai proseuchetai eis auto kai legei, Lutroson me, dioti eisai o theos mou. 18 Den katalambanousin oude noousi; dioti ekleise tous ophthalmous auton dia na me bleposi, kai tas kardias auton dia na me noosi. 19 Kai oudeis sullogizetai en te kardia autou oude einai gnosis en auto oude noesis, oste na eipe, To emisu autou ekausa en puri; eti epsesa arton epi ton anthrakon autou; epsesa kreas kai ephagon; epeita thelo kamei to upoloipon autou bdelugma; thelo proskunesei dendrou kormon; 20 Bosketai apo staktes; e epatemene kardia autou apeplanesen auton, dia na me dunatai na eleutherose ten psuchen autou mede na eipe, Touto, te en te dexia mou, den einai pseudos; 21 Enthumou tauta, Iakob kai Israel; dioti doulos mou eisai; ego se eplasa; doulos mou eisai; Israel, den theleis lesmonethe up' emou. 22 Exeleipsa os puknen omichlen tas parabaseis sou, kai os nephos tas amartias sou; epistrepson pros eme; dioti ego se elutrosa. 23 Psallete, ouranoi; dioti o Kurios ekame touto; alalaxate, ta kato tes ges; ekbalete phonen agalliaseos, ore, dase kai panta ta en autois dendra; dioti o Kurios elutrose ton Iakob kai edoxasthe en to Israel. 24 Outo legei o Kurios, ostis se elutrose kai se eplasen ek koilias; Ego eimai o Kurios o poiesas ta panta; o monos ekteinas tous ouranous, o stereosas ten gen ap' emautou; 25 o mataionon ta semeia ton pseudologon kai kathiston paraphronas tous manteis; o anatrepon tous sophous kai morainon ten epistemen auton; 26 o stereonon ton logon tou doulou mou kai ekpleron ten boulen ton menuton mou; o legon pros ten Ierousalem, Theleis katoikisthe; kai pros tas poleis tou Iouda, Thelete anaktisthe kai thelo anorthosei ta ereipia autou; 27 o legon pros ten abusson, Genou xera kai thelo xeranei tous potamous sou; 28 o legon pros ton Kuron, Outos einai o boskos mou kai thelei ekplerosei panta ta thelemata mou; kai o legon pros ten Ierousalem, Theleis anaktisthe; kai pros ton naon, Thelousi tethe ta themelia sou. _
Next Chapter
Share this passage with others: