1 Ouai eis ten Ariel, ten Ariel, ten polin opou katokesen o Dabid; prosthesate eniauton epi eniauton; as sphazosin eortastikas thusias. 2 All' ego thelo stenochoresei ten Ariel, kai ekei thelei eisthai baros kai thlipsis; kai eis eme thelei eisthai os Ariel. 3 Kai thelo stratopedeusei enantion sou kuklo, kai thelo stesei poliorkian kata sou me charakoma, kai thelo anegeirei phrouria enantion sou. 4 Kai theleis riphthe kato, theleis lalei apo tou edaphous kai e lalia sou thelei eisthai tapeine ek tou chomatos, kai e phone sou ek tou edaphous thelei eisthai os tou engastrimuthou kai e lalia sou thelei psithurizei ek tou chomatos. 5 To de plethos ton echthron sou thelei eisthai os koniortos kai to plethos ton phoberon os achuron pheromenon upo anemou; nai, touto thelei geinei aiphnidios en mia stigme. 6 Thelei geinei eis se episkepsis para tou Kuriou ton dunameon, meta brontes kai meta seismou kai phones megales, meta anemozales kai anemostrobilou kai phlogos puros katatrogontos. 7 Kai to plethos panton ton ethnon ton polemounton enantion tes Ariel, pantes bebaios oi machomenoi enantion autes kai ton ochuromaton autes kai oi stenochorountes auten thelousin eisthai os oneiron nukterinou oramatos. 8 Kathos malista o peinon oneireuetai oti idou, trogei; plen exegeiretai kai e psuche autou einai kene; e kathos o dipson oneireuetai oti idou, pinei; plen exegeiretai kai idou, einai etonemenos kai e psuche autou dipsa; outo thelousin eisthai ta plethe panton ton ethnon ton polemounton enantion tou orous Sion. 9 Stete kai thaumasate; anaboesate kai anakraxate; outoi methuousin all' ouchi upo oinou; parapherontai all' ouchi upo sikera. 10 Dioti o Kurios execheen eph' umas pneuma batheos upnou kai ekleise tous ophthalmous umon; periekalupse tous prophetas kai tous archontas umon, tous blepontas oraseis. 11 Kai pasa orasis thelei eisthai eis esas os logia esphragismenou bibliou, to opoion ethelon dosei eis tina exeuronta na anaginoske, legontes, Anagnothi touto, parakalo; kai ekeinos legei, Den dunamai, dioti einai esphragismenon; 12 kai didousi to biblion eis me exeuronta na anaginoske kai legousin, Anagnothi touto, parakalo; kai ekeinos legei, den exeuro na anaginosko. 13 Dia touto o Kurios legei, Epeide o laos outos me plesiazei dia tou stomatos autou kai me tima dia ton cheileon autou, all' e kardia autou apechei makran ap' emou, kai me sebontai, didaskontes didaskalias, entalmata anthropon; 14 dia touto, idou, thelo prosthesei na kamo thaumaston ergon metaxu toutou tou laou, thaumaston ergon kai exaision; dioti e sophia ton sophon autou thelei chathe kai e sunesis ton suneton autou thelei kruphthe. 15 Ouai eis tous skaptontas batheos dia na krupsosi ten boulen auton apo tou Kuriou, kai ton opoion ta erga einai en to skotei, kai legousi, Tis blepei emas; kai tis exeurei emas; 16 O diestrammenoi, o kerameus thelei nomisthe os pelos; to plasma thelei eipei peri tou plasantos auto, outos den me eplasen; e to poiema thelei eipei peri tou poiesantos auto, Outos den eiche noesin; 17 Den thelei eisthai eti polu oligos kairos kai o Libanos thelei metablethe eis karpophoron pediada, kai e karpophoros pedias thelei logisthe os dasos; 18 Kai en ekeine te emera oi kophoi thelousin akousei tous logous tou bibliou, kai oi ophthalmoi ton tuphlon thelousin idei, eleutherothentes ek tou skotous kai ek tes omichles. 19 Kai oi praeis thelousin epauxesei ten charan auton en Kurio, kai oi ptochoi ton anthropon thelousin euphranthe dia ton Agion tou Israel. 20 Dioti o tromeros exelipe kai o chleuastes exolothreuthe kai pantes oi paraphulattontes ten anomian exeleiphthesan; 21 oitines kamnousi ton anthropon ptaisten dia ena logon, kai stenousi pagida eis ton elenchonta en te pule, kai me pseudos diastrephousi to dikaion. 22 Othen o Kurios o lutrosas ton Abraam outo legei peri tou oikou Iakob; o Iakob den thelei pleon aischunthe, kai to prosopon autou den thelei pleon ochriasei. 23 All' otan ide ta tekna autou, to ergon ton cheiron mou, en meso autou, thelousin agiasei to onoma mou kai thelousin agiasei ton Agion tou Iakob kai thelousi phobeisthai ton Theon tou Israel. 24 Oi de planomenoi kata to pneuma thelousin elthei eis sunesin, kai oi gonguzontes thelousi mathei didaskalian. _
Next Chapter
Share this passage with others: