1 Dioti o Kurios thelei eleesei ton Iakob, kai thelei eti eklexei ton Israel kai katastesei autous en te ge auton; kai oi xenoi thelousin enothe met' auton kai thelousi proskollethe eis ton oikon tou Iakob. 2 Kai oi laoi thelousi labei autous kai pherei autous eis ton topon auton; kai o oikos tou Israel thelei kleronomesei autous en te ge tou Kuriou dia doulous kai doulas; kai thelousin eisthai aichmalotoi auton oi aichmalotisantes autous, kai thelousi geinei kurioi ton katathlibonton autous. 3 Kai kath' en emeran o Kurios thelei se anapausei apo tes thlipseos sou kai apo tou phobou sou kai apo tes skleras douleias, eis ten opoian eso katadedoulomenos, 4 theleis metacheiristhe ten paroimian tauten kata tou basileos tes Babulonos, legon, Pos epauthe o katadunastes; pos epauthe e phorologos tou chrusiou. 5 O Kurios sunetripse ten rabdon ton asebon, to skeptron ton dunaston. 6 O patasson en thumo ton laon me akatapauston ktupema, o despozon en orge epi ta ethne, katadioketai, kai oudeis o koluon. 7 Pasa e ge anapauetai, esuchazei; ekphonousin asmata agalliaseos. 8 Chairousin epi se kai ai elatoi, ai kedroi tou Libanou, legousai, Aphou su ekoimethes, dendrotomos den anebe eph' emas. 9 O ades katothen ekinethe dia se, dia na apantese ten eleusin sou; dia se exegeire tous nekrous, pantas tous egemonas tes ges; esekosen ek ton thronon auton pantas tous basileis ton ethnon. 10 Pantes outoi thelousin apokrithe kai eipei pros se, Kai su egeines adunatos, kathos emeis; katestathes omoios emon; 11 E megalauchia sou katenechthe eis ton taphon kai o thorubos ton mousikon sou organon; o skolex einai estromenos upokato sou kai oi skolekes se skepazousi; 12 pos epeses ek tou ouranou, Eosphore, uie tes auges; sunetriphthes kata ges, su o katapaton ta ethne. 13 Su de eleges en te kardia sou, Thelo anabe eis ton ouranon, thelo upsosei ton thronon mou uperano ton astron tou Theou; kai thelo kathesei epi to oros tes sunaxeos, pros ta mere tou borra; 14 thelo anabe epi ta upse ton nephelon; thelo eisthai omoios tou Upsistou. 15 Eis ton aden omos theleis katabe, eis ta bathe tou lakkou. 16 Oi blepontes se thelousin enatenisei pros se, thelousi se paraterei, legontes, outos einai o anthropos o poion ten gen na treme, o seion ta basileia; 17 O eremonon ten oikoumenen kai katastrephon tas poleis autes; o me apoluon eis tas oikias auton tous desmious autou; 18 Pantes oi basileis ton ethnon, pantes anapauontai en doxe, ekastos en te oikia autou; 19 su de aperriphthes tou taphou sou os klados bdeluktos, imation kekentemenon, pephoneumenon en machaira, katabainonton eis tas petras tou lakkou; os ptoma katapatoumenon. 20 Den theleis enothe met' auton eis entaphiasmon, dioti ephanisas ten gen sou, ephoneusas ton laon sou; to sperma ton kakopoion oudepote thelei onomasthe. 21 Etoimasate sphagen eis ta tekna autou dia ten anomian ton pateron auton, dia na me sekothosi kai kleronomesosi ten gen, kai gemisosi to prosopon tes oikoumenes apo poleon. 22 Dioti thelo sekothe enantion auton, legei o Kurios ton dunameon; kai thelo exaleipsei apo tes Babulonos to onoma kai to upoloipon kai uion kai ekgonon, legei Kurios. 23 Kai thelo katastesei auten kleronomian echinon kai limnas udaton; kai thelo sarosei auten me to sarothron tes apoleias, legei o Kurios ton dunameon. 24 Omosen o Kurios ton dunameon, legon, Exapantos kathos ebouleuthen, outo thelei geinei; kai kathos apephasisa, outo thelei meinei, 25 na suntripso ton Assurion en te ge mou kai na katapateso auton epi ton oreon mou; tote o zugos autou thelei sekothe ap' auton kai to phortion autou thelei aphairethe apo ton omon auton. 26 Aute einai e boule e bebouleumene kath' oles tes ges; kai aute e cheir e exeplomene epi panta ta ethne. 27 Dioti o Kurios ton dunameon apephasise kai tis thelei anairesei; kai e cheir autou exeplothe kai tis thelei apostrepsei auten; 28 En to etei, kath' o apethanen o basileus Achaz, egeinen aute e orasis. 29 Me chaire, Palaistine pasa, dioti sunetriphthe e rabdos tou pataxantos se; epeide ek tes rizes tou opheos thelei exelthei basiliskos, kai o karpos autou thelei eisthai phlogeros petomenos ophis. 30 Kai oi prototokoi tou ptochou thelousi traphe kai oi endeeis thelousin anapauesthai en asphaleia; kai thelo thanatosei ten rizan sou me peinan, kai thelo phoneusei to upoloipon sou. 31 Ololuze, pule; boa, polis; echathes, Palaistine pasa; dioti erchetai kapnos apo borra, kai oude eis thelei leipsei apo tes ekstrateuseos autou en tois orismenois kairois. 32 Kai tis apokrisis thelei dothe eis tous presbeis ton ethnon; Oti o Kurios ethemeliose ten Sion, kai ep' auten thelousin elpizei oi ptochoi tou laou autou. _
Next Chapter
Share this passage with others: