1 Ote o Ephraim elalei en tromo, autos upsothe en to Israel; ote de emartese peri tou Baal, tote eteleutese. 2 Kai tora amartanousin epi mallon kai mallon kai ekamon eis eautous choneuta ek tou arguriou auton, eidola kata ten phantasian auton, panta tauta ergon techniton; autoi legousi peri auton, oi anthropoi oi thusiazontes as philesosi tous moschous. 3 Dia touto thelousin eisthai os nephele proine kai os drosos eothine diabainousa, os lepton achuron ekphusomenon ek tou aloniou kai os kapnos ek tes kapnodochou. 4 All' ego eimai Kurios o Theos sou ek ges Aiguptou; kai allon theon plen emou den theleis gnorisei; dioti den uparchei allos soter ektos emou. 5 Ego se egnorisa en te eremo, en ge anudro. 6 Kata tas boskas auton, outos echortasthesan; echortasthesan, kai upsothe e kardia auton; dia touto me elesmonesan. 7 Othen thelo eisthai eis autous os leon; os pardalis en odo thelo paramoneuei autous. 8 Thelo apantesei autous os arktos steretheisa ton teknon autes, kai thelo diasparaxei to periphragma tes kardias auton kai kataphagei autous ekei os leon; therion agrion thelei diasparaxei autous. 9 Apolesthes, Israel; plen en emoi einai e boetheia sou. 10 Pou einai o basileus sou; pou; as se sose tora en pasais sou tais polesi; kai pou oi kritai sou, peri ton opoion eipas, Dos moi basilea kai archontas; 11 Soi edoka basilea en to thumo mou kai apheresa auton en te orge mou. 12 E anomia tou Ephraim einai peridedemene; e amartia autou apotetamieumene. 13 Ponoi tiktouses thelousin elthei ep' auton; einai uios asunetos; dioti den einai kairos na steketai en to anoigmati tes metras. 14 Ek cheiros adou thelo eleutherosei autous, ek thanatou thelo sosei autous. Pou einai, thanate, o olethros sou; pou, ade, e phthora sou; e metameleia thelei kruptesthai apo ton ophthalmon mou. 15 An kai outos estathe karpophoros metaxu ton adelphon autou, anatolikos anemos omos thelei elthei, o anemos tou Kuriou thelei anabe apo tes eremou, kai ai bruseis autou thelousin ekleipsei kai thelei kataxeranthe e pege autou; outos thelei apharpasei ton thesauron panton ton epithumeton autou skeuon. 16 E Samareia thelei aphanisthe, dioti apestatese kata tou Theou autes; thelousi pesei en romphaia; ta thelazonta nepia auton thelousi suntriphthe, kai ai enkumonousai auton thelousi diaschisthe. _
Next Chapter
Share this passage with others: