1 Kai eto pasa e ge mias glosses kai mias phones. 2 Kai ote ekinesan apo tes anatoles, euron pediada en te ge Sennaar; kai katokesan ekei. 3 Kai eipen o eis pros ton allon, Elthete, as kamomen plinthous, kai as psesomen autas en puri; kai echresimeusen eis autous e men plinthos anti petras, e de asphaltos echresimeusen eis autous anti pelou. 4 Kai eipon, Elthete, as oikodomesomen eis eautous polin kai purgon, tou opoiou e koruphe na phthane eos tou ouranou; kai as apoktesomen eis eautous onoma, mepos diasparomen epi tou prosopou pases tes ges. 5 Katebe de o Kurios dia na ide ten polin kai ton purgon, ton opoion okodomesan oi uioi ton anthropon. 6 Kai eipen o Kurios, Idou, eis laos, kai pantes echousi mian glossan, kai erchisan na kamnosi touto; kai tora den thelei empodisthe eis autous pan o, ti skopeuousi na kamosin; 7 elthete, as katabomen kai as sunchusomen ekei ten glossan auton, dia na me ennoe o eis tou allou ten glossan. 8 Kai dieskorpisen autous o Kurios ekeithen epi tou prosopou pases tes ges; kai epausan na oikodomosi ten polin. 9 Dia touto onomasthe to onoma autes Babel; dioti ekei sunecheen o Kurios ten glossan pases tes ges; kai ekeithen dieskorpisen autous o Kurios epi to prosopon pases tes ges. 10 Aute einai e genealogia tou Sem. O Sem eto eton ekaton, ote egennese ton Arphaxad duo ete meta ton kataklusmon; 11 kai ezesen o Sem, aphou egennese ton Arphaxad, pentakosia ete, kai egennesen uious kai thugateras. 12 Kai o Arphaxad ezese triakonta pente ete, kai egennese ton Sala; 13 kai ezesen o Arphaxad, aphou egennese ton Sala, tetrakosia tria ete, kai egennesen uious kai thugateras. 14 Kai o Sala ezese triakonta ete, kai egennese ton Eber; 15 kai ezesen o Sala, aphou egennese ton Eber, tetrakosia tria ete, kai egennesen uious kai thugateras. 16 Kai ezesen o Eber triakonta tessara ete, kai egennese ton Phaleg; 17 kai ezesen o Eber, aphou egennese ton Phaleg, tetrakosia triakonta ete, kai egennesen uious kai thugateras. 18 Kai ezesen o Phaleg triakonta ete, kai egennese ton Ragau; 19 kai ezesen o Phaleg, aphou egennese ton Ragau, diakosia ennea ete, kai egennesen uious kai thugateras. 20 Kai ezesen o Ragau triakonta duo ete, kai egennese ton Serouch; 21 kai ezesen o Ragau, aphou egennese ton Serouch, diakosia epta ete, kai egennesen uious kai thugateras. 22 Kai ezesen o Serouch triakonta ete, kai egennese ton Nachor; 23 kai ezesen o Serouch, aphou egennese ton Nachor, diakosia ete, kai egennesen uious kai thugateras. 24 Kai ezesen o Nachor eikosiennea ete, kai egennese ton Thara; 25 kai ezesen o Nachor, aphou egennese ton Thara, ekaton dekaennea ete, kai egennesen uious kai thugateras. 26 Kai ezesen o Thara ebdomekonta ete, kai egennese ton Abram, ton Nachor, kai ton Arran. 27 Kai aute einai e genealogia tou Thara; o Thara egennese ton Abram, ton Nachor, kai ton Arran; kai o Arran egennese ton Lot. 28 Kai apethanen o Arran enopion Thara tou patros autou en to topo tes genneseos autou, en Our ton Chaldaion. 29 Kai elabon o Abram kai o Nachor eis eautous gunaikas; to onoma tes gunaikos tou Abram eto Sara; kai to onoma tes gunaikos tou Nachor, Melcha, thugater tou Arran, patros Melcha, kai patros Iescha. 30 E de Sara eto steira, den eiche teknon. 31 Kai elaben o Thara Abram ton uion autou kai Lot ton uion tou Arran engonon eautou, kai Saran ten eautou numphen, ten gunaika Abram tou uiou autou; kai exelthon omou apo tes Our ton Chaldaion, dia na upagosin eis ten gen Chanaan; kai elthon eos Charran kai katokesan ekei. 32 Kai egeinan ai emerai tou Thara diakosia pente ete; kai apethanen o Thara en Charran. _
Next Chapter
Share this passage with others: