1 Paulos apostolos ouchi apo anthropon, oude di' anthropou, alla dia Iesou Christou kai Theou Patros tou anastesantos auton ek nekron, 2 kai pantes oi met' emou adelphoi, pros tas ekklesias tes Galatias; 3 charis eie umin kai eirene apo Theou Patros kai Kuriou emon Iesou Christou, 4 ostis edoken eauton dia tas amartias emon, dia na eleutherose emas ek tou parontos ponerou aionos kata to thelema tou Theou kai Patros emon, 5 eis ton opoion esto e doxa eis tous aionas ton aionon; amen. 6 Thaumazo oti toson tacheos metapheresthe apo ekeinou, ostis sas ekalese dia tes charitos tou Christou, eis allo euangelion, 7 to opoion den einai allo, all' uparchousi tines, oi opoioi sas tarattousi kai thelousi na metatrepsosi to euangelion tou Christou. 8 Alla kai ean emeis e angelos ex ouranou sas kerutte allo euangelion para ekeino, to opoion sas ekeruxamen, as enai anathema. 9 Kathos proeipomen, kai tora palin lego; Ean tis sas kerutte allo euangelion para ekeino, to opoion parelabete, as enai anathema. 10 Dioti tora anthropous peitho e ton Theon; e zeto na aresko eis anthropous; dioti ean akome ereskon eis anthropous, den ethelon eisthai doulos Christou. 11 Alla sas gnostopoio, adelphoi, oti to euangelion to keruchthen up' emou den einai anthropinon; 12 dioti oud' ego parelabon auto para anthropou oute edidachthen, alla di' apokalupseos Iesou Christou. 13 Dioti ekousate ten pote diagogen mou en to Ioudaismo, oti kath' uperbolen ediokon ten ekklesian tou Theou kai ekakopoioun auten, 14 kai proekopton eis ton Ioudaismon uper pollous sunelikiotas en to genei mou, perissoteron zelotes uparchon ton patrikon mou paradoseon. 15 Ote de eudokesen o Theos, o prosdiorisas me ek koilias metros mou kai kalesas dia tes charitos autou, 16 na apokalupse ton Uion autou en emoi, dia na kerutto auton metaxu ton ethnon, euthus den sunebouleuthen sarka kai aima, 17 oude aneben eis Ierosoluma pros tous pro emou apostolous, all' apelthon eis Arabian kai palin upestrepsa eis Damaskon. 18 Epeita meta ete tria aneben eis Ierosoluma, dia na gnoriso prosopikos ton Petron, kai emeina par' auto emeras dekapente; 19 allon de ton apostolon den eidon, eime Iakobon ton adelphon tou Kuriou. 20 Osa de sas grapho, idou, enopion tou Theou omologo oti den pseudomai. 21 Epeita elthon eis tous topous tes Surias kai tes Kilikias. 22 Kai emen prosopikos agnooumenos eis tas ekklesias tes Ioudaias tas en Christo; 23 ekouon de monon oti o pote diokon emas, tora keruttei ten pistin, ten opoian pote katepolemei, 24 kai edoxazon ton Theon di' eme. _
Next Chapter
Share this passage with others: