1 Tauta de einai ta onomata ton phulon; apo tou boreiou akrou, kata ten odon tes Ethlon, kathos upagei tis eis Aimath, Asar-enan, to orion tes Damaskou pros borran, kata to meros tes Aimath; kai tauta einai to anatolikon autou pleuron kai to dutikon; tou Dan, en meridion. 2 Kai plesion tou oriou tou Dan, apo tou anatolikou pleurou eos tou dutikou pleurou, tou Aser, en. 3 Kai plesion tou oriou tou Aser, apo tou anatolikou pleurou eos tou dutikou pleurou, tou Nephthali, en. 4 Kai plesion tou oriou tou Nephthali, apo tou anatolikou pleurou eos tou dutikou pleurou, tou Manasse, en. 5 Kai plesion tou oriou tou Manasse, apo tou anatolikou pleurou eos tou dutikou pleurou, tou Ephraim, en. 6 Kai plesion tou oriou tou Ephraim, apo tou anatolikou pleurou eos tou dutikou pleurou, tou Rouben, en. 7 Kai plesion tou oriou tou Rouben, apo tou anatolikou pleurou eos tou dutikou pleurou, tou Iouda, en. 8 Kai plesion tou oriou tou Iouda, apo tou anatolikou pleurou eos tou dutikou pleurou, thelei eisthai to meridion, to opoion thelete aphierosei apo eikosipente chiliadon kalamon eis platos, kata de to mekos os en ton allon meridion, apo tou anatolikou pleurou eos tou dutikou pleurou; kai to agiasterion thelei eisthai en meso autou. 9 E meris, ten opoian thelete aphierosei eis ton Kurion, thelei eisthai apo eikosipente chiliadon kata mekos kai deka chiliadon kata platos. 10 Kai di' autous, dia tous iereis, thelei eisthai aute e agia meris, pros borran eikosipente chiliadon kata mekos kai pros dusmas deka chiliadon kata platos kai pros anatolas deka chiliadon kata platos kai pros noton eikosipente chiliadon kata mekos; kai to agiasterion tou Kuriou thelei eisthai en meso autou. 11 Aute thelei eisthai dia tous iereis tous kathierothentas, ek ton uion Sadok, tous phulaxantas ten phulaken mou, tous me apoplanethentas eis ten apoplanesin ton uion Israel, kathos apeplanethesan oi Leuitai. 12 Kai aute e aphierotheisa meris tes ges thelei eisthai eis autous agiotate, plesion tou oriou ton Leuiton. 13 Kai plesion tou oriou ton iereon thelousin echei oi Leuitai eikosipente chiliadas kata mekos kai deka chiliadas kata platos; olon to mekos thelei eisthai eikosipente chiliadon kai to platos deka chiliadon. 14 Kai den thelousi polesei ex autou oude thelousin allaxei oude thelousin apallotriosei ta protogennemata tes ges; dioti einai agion eis ton Kurion. 15 Ai de pente chiliades ai perisseuousai eis to platos apenanti ton eikosipente chiliadon thelousin eisthai topos bebelos dia ten polin, pros katoikesin kai dia proasteia; kai e polis thelei eisthai en meso autou. 16 Kai tauta thelousin eisthai ta metra autes; to boreion pleuron tessares chiliades kai pentakosiai kai to mesembrinon pleuron tessares chiliades kai pentakosiai kai kata to anatolikon pleuron tessares chiliades kai pentakosiai kai to dutikon pleuron tessares chiliades kai pentakosiai. 17 Kai ta proasteia tes poleos thelousin eisthai pros borran diakosiai pentekonta kai pros noton diakosiai pentekonta kai pros anatolas diakosiai pentekonta kai pros dusmas diakosiai pentekonta. 18 Kai to epiloipon kata mekos to sunechomenon meta tes agias meridos, deka chiliades pros anatolas kai deka chiliades pros dusmas, kai thelei sunechesthai meta tes agias meridos, kai ta gennemata autou thelousin eisthai dia trophen ton uperetounton ten polin. 19 Kai oi uperetountes ten polin thelousin uperetei auten ek pason ton phulon tou Israel. 20 Apan to aphieroma thelei eisthai eikosipente chiliadon meta eikosipente chiliadon; tetragonon thelete aphierosei ten agian merida, meta tes idioktesias tes poleos. 21 Kai to upoloipon thelei eisthai dia ton archonta, enteuthen kai enteuthen tes agias meridos, kai tes idioktesias tes poleos, apenanti ton eikosipente chiliadon tou aphieromatos kata to anatolikon orion, kai pros dusmas apenanti ton eikosipente chiliadon kata to dutikon orion, plesion ton meridon tou archontos. Outo thelei eisthai agia meris; kai to agiasterion tou oikou en meso autou. 22 Kai ek tes idioktesias ton Leuiton kai ek tes idioktesias tes poleos, aitines einai en meso tou anekontos eis ton archonta, metaxu tou oriou tou Iouda kai tou oriou tou Beniamin, touto thelei eisthai tou archontos. 23 Peri de ton epiloipon phulon, apo tou anatolikou pleurou eos tou dutikou pleurou, tou Beniamin, en meridion. 24 Kai plesion tou oriou tou Beniamin, apo tou anatolikou pleurou eos tou dutikou pleurou, tou Sumeon, en. 25 Kai plesion tou oriou tou Sumeon, apo tou anatolikou pleurou eos tou dutikou pleurou, tou Issachar, en. 26 Kai plesion tou oriou tou Issachar, apo tou anatolikou pleurou eos tou dutikou pleurou, tou Zaboulon, en. 27 Kai plesion tou oriou tou Zaboulon, apo tou anatolikou pleurou eos tou dutikou pleurou, tou Gad, en. 28 Kai plesion tou oriou tou Gad kata to mesembrinon pleuron pros noton, to orion thelei eisthai apo Thamar eos ton udaton tes Meriba Kades, kata ton cheimarron eos tes megales thalasses. 29 Aute einai e ge, ten opoian thelete klerosei eis tas phulas tou Israel dia kleronomian, kai autai einai ai merides auton, legei Kurios o Theos. 30 Kai aute einai e ektasis tes poleos e pros borran, tessares chiliades kai pentakosia metra. 31 Kai ai pulai tes poleos thelousin eisthai kata ta onomata ton phulon Israel; treis pulai pros borran; e pule tou Rouben mia, e pule tou Iouda mia, pule tou Leui mia. 32 Kai kata to anatolikon pleuron tessares chiliades kai pentakosia metra; kai treis pulai; kai e pule tou Ioseph mia, e pule tou Beniamin mia, e pule tou Dan mia. 33 Kai kata to mesembrinon pleuron tessares chiliades kai pentakosia metra, kai treis pulai; e pule tou Sumeon mia, e pule tou Issachar mia, e pule tou Zaboulon mia. 34 Kata to dutikon pleuron tessares chiliades kai pentakosia; ai pulai auton treis; e pule tou Gad mia, e pule tou Aser mia, e pule tou Nephthali mia. 35 E periphereia eto dekaokto chiliadon metron. Kai to onoma tes poleos ap' ekeines tes emeras thelei eisthai, O Kurios ekei. _
Next Chapter
Share this passage with others: