1 En to eikosto pempto etei tes aichmalosias emon, en te arche tou etous, te dekate tou menos, to dekato tetarto etei meta ten alosin tes poleos, en te aute emera cheir Kuriou estathe ep' eme kai me epheren ekei. 2 Di' oramaton tou Theou me epheren eis gen Israel kai me ethesen epi orous upselotatou, eph' ou eto pros mesembrian os oikodome poleos. 3 Kai me epheren ekei kai idou, anthropos tou opoiou e thea eto os thea chalkou, kai eichen en te cheiri autou nema linoun kai metron kalaminon, kai autos istato en te pule. 4 Kai o anthropos eipe pros eme, Uie anthropou, ide me tous ophthalmous sou kai akouson me ta ota sou kai theson ten kardian sou epi panta osa ego soi deixo; dioti, dia na soi deixo tauta, eisechthes entautha; apangeilon panta osa blepeis pros ton oikon Israel. 5 Kai idou, peribolos exothen tou oikou kuklo, kai en te cheiri tou anthropou metron kalaminon ex pechon kai mias palames; kai emetrese to platos tou oikodomematos, ena kalamon, kai to upsos, ena kalamon. 6 Tote elthe pros ten pulen ten blepousan kata anatolas, kai anebe tas bathmidas autes kai emetrese to katophlion tes pules, platos enos kalamou, kai to anophlion, platos enos kalamou. 7 Kai ekaston oikema eto makron ena kalamon kai platu ena kalamon; kai metaxu ton oikematon esan pente pechai; kai to katophlion tes pules plesion tes stoas tes pros ten pulen ten esothen eto enos kalamou. 8 Tote emetrese ten stoan tes pules tes esothen kai eto enos kalamou. 9 Epeita emetrese ten stoan tes pules, okto pechas, kai ta metopa autes, duo pechas; e stoa de tes pules eto esothen. 10 Kai ta oikemata tes pules pros anatolas esan tria enteuthen kai tria ekeithen; kai ta tria enos metrou, kai ta metopa eichon en metron, enteuthen kai ekeithen. 11 Kai emetrese to platos tes eisodou tes pules, deka pechas, kai to mekos tes pules, dekatreis pechas. 12 Eto de emprosthen ton oikematon diastema mia peche enteuthen kai diastema mia peche ekeithen; kai ta oikemata esan ex pechon enteuthen kai ex pechon ekeithen. 13 Epeita emetrese ten pulen apo tes steges tou enos oikematos mechri tes steges tou allou; to platos eto eikosipente pechon kai thura apenanti thuras. 14 Kai ekame ta metopa exekonta pechon mechri tou metopou tes aules kuklo kuklo tou pulonos. 15 Kai apo tou prosopou tes pules tes eisodou eos tou prosopou tes stoas tes esoteras pules esan pentekonta pechai. 16 Kai esan parathura adiorata eis ta oikemata kai eis ta metopa auton esothen tes pules kuklo kuklo, kai osautos eis tas stoas; esan parathura kai esothen kuklo kuklo, eph' ekastou de metopou phoinikes. 17 Kai me epheren eis ten exoteran aulen kai idou, thalamoi kai lithostroton kateskeuasmenon en te aule kuklo kuklo; triakonta thalamoi epi tou lithostrotou. 18 Kai to lithostroton to epi ta plagia ton pulon, kata to mekos ton pulon, eto to katoteron lithostroton. 19 Kai emetrese to platos apo tou prosopou tes katoteras pules mechri tou prosopou tes esoteras aules exothen, ekaton pechas pros anatolas kai pros borran. 20 Kai ten pulen tes exoteras aules ten blepousan pros borran emetrese, to mekos autes kai to platos autes. 21 Kai ta oikemata autes esan tria enteuthen kai tria ekeithen, kai ta metopa autes kai ta toxa autes esan kata to metron tes protes pules, to mekos autes pentekonta pechon kai to platos autes eikosipente pechon. 22 Kai ta parathura auton kai ta toxa auton kai oi phoinikes auton esan kata to metron tes pules tes blepouses pros anatolas; kai anebainon pros auten di' epta bathmidon; kai ta toxa autes esan emprosthen auton. 23 Kai e pule tes esoteras aules eto apenanti tes pules tes pros borran kai pros anatolas; kai emetresen apo pules eis pulen, ekaton pechas. 24 Kai me ephere pros noton, kai idou, pule blepousa pros noton; kai emetrese ta metopa autes kai ta toxa autes, kata ta auta metra. 25 Kai esan parathura eis auten kai eis ta toxa autes kuklo kuklo, os ta parathura ekeina; to mekos pentekonta pechon kai to platos eikosipente pechon. 26 Kai e anabasis autes eto epta bathmides kai ta toxa autes esan emprosthen auton; kai eiche phoinikas, ena enteuthen kai ena ekeithen, epi ton metopon autes. 27 Kai eto pule eis ten esoteran aulen pros noton; kai emetresen apo pules eis pulen, pros noton, ekaton pechas. 28 Kai me epheren eis ten esoteran aulen dia tes notiou pules; kai emetrese ten notion pulen kata ta auta metra. 29 Kai ta oikemata autes kai ta metopa autes kai ta toxa autes kata ta auta metra; kai esan parathura eis auten kai eis ta toxa autes kuklo kuklo; pentekonta pechon to mekos kai eikosipente pechon to platos. 30 Kai ta toxa kuklo kuklo esan eikosipente pechon to mekos kai pente pechon to platos. 31 Kai ta toxa autes esan pros ten exoteran aulen, kai phoinikes epi ton metopon autes, kai okto bathmides e anabasis autes. 32 Kai me epheren eis ten esoteran pulen pros anatolas, kai emetrese ten pulen kata ta auta metra. 33 Kai ta oikemata autes kai ta metopa autes kai ta toxa autes esan kata ta auta metra; kai esan parathura eis auten kai eis ta toxa autes kuklo kuklo, pentekonta pechon to mekos kai eikosipente pechon to platos. 34 Kai ta toxa autes esan pros ten exoteran aulen, kai phoinikes epi ton metopon autes, enteuthen kai ekeithen, kai okto bathmides e anabasis autes. 35 Kai me epheren eis ten boreion pulen kai emetresen auten kata ta auta metra; 36 ta oikemata autes, ta metopa autes kai ta toxa autes kai ta parathura autes kuklo kuklo; to mekos pentekonta pechon kai to platos eikosipente pechon. 37 Kai ta metopa autes esan pros ten exoteran aulen, kai phoinikes epi ton metopon autes, enteuthen kai ekeithen, kai okto bathmides e anabasis autes. 38 Kai oi thalamoi kai ai eisodoi autes esan plesion ton metopon ton pulon, opou eplunon to olokautoma. 39 Kai en te stoa tes pules esan duo trapezai enteuthen kai duo trapezai ekeithen, dia na sphazosin ep' auton to olokautoma kai ten peri amartias prosphoran kai ten peri anomias prosphoran. 40 Kai eis to exo plagion, kathos anebaine tis pros ten eisodon tes boreiou pules, esan duo trapezai, kai eis to allo plagion, to pros ten stoan tes pules, duo trapezai. 41 Tessares trapezai esan enteuthen kai tessares trapezai ekeithen para ta plagia tes pules; okto trapezai, eph' on esphazon ta thumata. 42 Kai ai tessares trapezai tou olokautomatos esan ek lithou peleketou, mias peches kai emiseos to mekos kai mias peches kai emiseos to platos kai mias peches to upsos; kai ep' auton etheton ta ergaleia, di' on esphazon to olokautoma kai ten thusian. 43 Kai esothen esan ankistra, mias palames to platos, proselomena kuklo kuklo; epi de ton trapezon etheton to kreas ton prosphoron. 44 Kai exothen tes pules tes esoteras esan oi thalamoi ton mousikon, en te esotera aule te epi ta plagia tes boreiou pules; kai ta prosopa auton esan pros noton, en epi to plagion tes anatolikes pules blepon pros borran. 45 Kai eipe pros eme, O thalamos outos o blepon pros noton einai dia tous iereis tous phulattontas ten phulaken tou oikou, 46 o de thalamos o blepon pros borran einai dia tous iereis tous phulattontas ten phulaken tou thusiasteriou; outoi einai oi uioi Sadok, metaxu ton uion Leui, oitines proserchontai eis ton Kurion, dia na leitourgosin eis auton. 47 Kai emetrese ten aulen, mekos ekaton pechon kai platos ekaton pechon, eis tetragonon; kai to thusiasterion eto emprosthen tou oikou. 48 Kai me epheren eis ten stoan tou oikou kai emetresen ekaston metopon tes stoas, pente pechon enteuthen kai pente pechon ekeithen; kai to platos tes pules trion pechon enteuthen kai trion pechon ekeithen. 49 to mekos tes stoas eto eikosi pechon kai to platos endeka pechon; kai me ephere dia ton bathmidon, di' on anebainon eis auten; kai esan stuloi para ta metopa, eis enteuthen kai eis ekeithen. _
Next Chapter
Share this passage with others: