1 En to dekato etei to dekato meni, te dodekate tou menos, egeine logos Kuriou pros eme, legon, 2 Uie anthropou, sterixon to prosopon sou epi Pharao ton basilea tes Aiguptou kai propheteuson kat' autou kai kath' oles tes Aiguptou; 3 laleson kai eipe, Outo legei Kurios o Theos; Idou, ego eimai enantion sou, Pharao basileu Aiguptou, megale drakon, koitomene en meso ton potamon autou; ostis eipas, O potamos mou einai emou kai ego ekamon auton di' emauton. 4 Kai thelo balei ankistra eis tas siagonas sou, kai thelo proskollesei tous ichthuas tou potamou sou eis ta lepe sou, kai thelo se anasurei ek mesou ton potamon sou; kai pantes oi ichthues ton potamon sou thelousi proskollethe eis ta lepe sou. 5 Kai thelo se ekripsei en te eremo, se kai pantas tous ichthuas ton potamon sou; theleis pesei epi prosopon tes pediados; den theleis sunachthe oude peristalthe; eis ta theria tes ges kai eis ta peteina tou ouranou se paredoka eis brosin; 6 kai pantes oi katoikountes ten Aigupton thelousi gnorisei oti ego eimai o Kurios; dioti estathesan rabdos kalamine eis ton oikon Israel. 7 Ote se epiasan me ten cheira, sunetribes kai etrupesas olon ton omon auton; kai ote esterichthesan epi se, sunethlasthes kai sunekampsas pasas tas osphuas auton. 8 Dia touto outo legei Kurios o Theos; Idou, thelo pherei romphaian epi se kai thelo ekkopsei apo sou anthropon kai ktenos. 9 Kai e ge tes Aiguptou thelei eisthai thambos kai eremia; kai thelousi gnorisei oti ego eimai o Kurios; dioti eipen, O potamos einai emou kai ego ekamon auton. 10 Dia touto idou, ego eimai enantion sou kai enantion ton potamon sou; kai thelo kamei ten gen tes Aiguptou olos eremon kai thambos, apo Migdol mechri Suenes kai mechri ton orion tes Aithiopias. 11 Pous anthropou den thelei dielthei di' autes oude pous ktenous thelei dielthei di' autes oude thelei katoikethe tessarakonta ete. 12 Kai thelo kamei ten gen tes Aiguptou thambos, en meso ton eremomenon topon, kai ai poleis autes en meso ton poleon ton eremomenon thelousin eisthai thambos tessarakonta ete; kai thelo diaspeirei tous Aiguptious metaxu ton ethnon kai diaskorpisei autous eis tous topous. 13 Plen outo legei Kurios o Theos; En to telei ton tessarakonta eton thelo sunaxei tous Aiguptious ek ton laon, eis tous opoious esan dieskorpismenoi; 14 kai thelo epanagagei tous aichmalotous tes Aiguptou kai epistrepsei autous eis ten gen Pathros, eis ten gen tes katagoges auton; kai thelousin eisthai ekei basileion potapon. 15 Thelei eisthai to potapoteron ton basileion; kai den thelei upsothe pleon epi ta ethne; dioti thelo elattosei autous, dia na me despozosin epi ta ethne. 16 Kai den thelei eisthai pleon to tharros tou oikou Israel, anamimneskon ten anomian auton, apobleponton opiso auton; kai thelousi gnorisei oti ego eimai Kurios o Theos. 17 Kai en to eikosto ebdomo etei, to proto meni, te prote tou menos, egeine logos Kuriou pros eme, legon, 18 Uie anthropou, Nabouchodonosor o basileus tes Babulonos edouleuse to strateuma autou douleian megalen kata tes Turou; pasa kephale ephalakrothe kai pas omos exedarthe; misthon omos dia ten Turon den elaben oute autos oute to strateuma autou dia ten douleian, ten opoian edouleuse kat' autes; 19 dia touto outo legei Kurios o Theos; Idou, ego dido ten gen tes Aiguptou eis ton Nabouchodonosor basilea tes Babulonos; kai thelei sekosei to plethos autes kai thelei leelatesei ten leelasian autes kai laphuragogesei ta laphura autes; kai touto thelei eisthai o misthos eis to strateuma autou. 20 Edoka eis auton ten gen tes Aiguptou dia ton kopon autou, me ton opoion edouleuse kat' autes, epeide egonisthesan di' eme, legei Kurios o Theos. 21 En ekeine te emera thelo kamei na blastese to keras tou oikou Israel, kai thelo se kamei na anoixes stoma en meso auton; kai thelousi gnorisei oti ego eimai o Kurios. _
Next Chapter
Share this passage with others: