1 Apekrithe de o Mouses kai eipe, All' idou, den thelousi pisteusei eis eme oude thelousin eisakousei eis ten phonen mou; dioti thelousin eipei, den ephane eis se o Kurios. 2 Kai eipe pros auton o Kurios, Ti einai touto, to en te cheiri sou; O de eipe, Rabdos. 3 Kai eipe, Ripson auten kata ges. Kai erripsen auten kata ges kai egeinen ophis; kai ephugen o Mouses ap' emprosthen autou. 4 Kai eipe Kurios pros ton Mousen, Ekteinon ten cheira sou kai piason auton apo tes ouras; kai ekteinas ten cheira autou epiasen auton kai egeine rabdos en te cheiri autou; 5 dia na pisteusosin oti ephane eis se Kurios o Theos ton pateron auton, o Theos tou Abraam, o Theos tou Isaak kai o Theos tou Iakob. 6 Kai eipen eti pros auton o Kurios, Bale tora ten cheira sou eis ton kolpon sou. Kai ebale ten cheira autou eis ton kolpon autou; kai ote exegagen auten, idou, e cheir autou lepra os chion. 7 Kai eipe, Bale palin ten cheira sou eis ton kolpon sou. Kai ebale ten cheira autou eis ton kolpon autou; kai ote exegagen auten ek tou kolpou autou, idou, apokatestathe kathos e sarx autou. 8 Ean de, eipen o Kurios, den pisteusosin eis se mede eisakousosin eis ten phonen tou semeiou tou protou, thelousi pisteusei eis ten phonen tou semeiou tou deuterou; 9 ean de den pisteusosi kai eis ta duo tauta semeia mede eisakousosin eis ten phonen sou, theleis labei ek tou udatos tou potamou kai theleis chusei auto epi tes xeras; kai to udor, to opoion etheles labei ek tou potamou, thelei geinei aima epi tes xeras. 10 Kai eipen o Mouses pros ton Kurion, Deomai, Kurie; ego den eimai eulalos oute apo chthes oute apo prochthes oute aph' es oras elalesas pros ton doulon sou; all' eimai bradustomos kai braduglossos. 11 Kai eipe pros auton o Kurios, Tis edoke stoma eis ton anthropon; e tis ekame ton eulalon, e ton kophon e ton bleponta ton tuphlon; ouchi ego o Kurios; 12 upage loipon tora kai ego thelo eisthai meta tou stomatos sou kai thelo se didaxei o, ti melleis na laleses. 13 O de eipe, Deomai, Kurie, aposteilon ontina echeis na aposteiles. 14 Kai exephthe o thumos tou Kuriou kata tou Mouseos; kai eipe, Den einai Aaron o adelphos sou o Leuites; exeuro oti autos dunatai na lale kalos; kai malista, idou, exerchetai eis sunantesin sou kai otan se ide, thelei chare en te kardia autou; 15 su loipon theleis lalei pros auton kai theleis ballei tous logous eis to stoma autou; ego de thelo eisthai meta tou stomatos sou kai meta tou stomatos ekeinou kai thelo sas didaxei o, ti prepei na praxete; 16 kai autos thelei lalei anti sou pros ton laon; kai autos thelei eisthai eis se anti stomatos, su de theleis eisthai eis auton anti Theou; 17 labe de eis ten cheira sou ten rabdon tauten, me ten opoian theleis kamnei ta semeia. 18 Kai anechoresen o Mouses kai epestrepse pros ton Iothor ton pentheron autou kai eipe pros auton, As upago, parakalo, kai as epistrepso pros tous adelphous mou, tous en Aigupto, kai as ido an zosin eti. Kai eipen o Iothor pros ton Mousen, Upage en eirene. 19 O de Kurios eipe pros ton Mousen en Madiam, Upage, epistrepson eis Aigupton; dioti apethanon pantes oi anthropoi oi zetountes ten psuchen sou. 20 Tote paralabon o Mouses ten gunaika autou kai ta tekna autou kai kathisas auta epi onous epestrepsen eis ten gen tes Aiguptou; elabe de o Mouses ten rabdon tou Theou en te cheiri autou. 21 Kai eipe Kurios pros ton Mousen, Otan upages kai epistrepses eis Aigupton, ide na kames emprosthen tou Pharao panta ta thaumasia, ta opoia edoka eis ten cheira sou; plen ego thelo sklerunei ten kardian autou, kai den thelei exaposteilei ton laon; 22 kai theleis eipei pros ton Pharao, Outo legei Kurios; Uios mou einai, prototokos mou, o Israel; 23 kai pros se lego, Exaposteilon ton uion mou, dia na me latreuse; kai ean den theles na exaposteiles auton, idou, ego thelo thanatosei ton uion sou, ton prototokon sou. 24 Eno de o Mouses eto en te odo, en to katalumati, sunentesen auton o Kurios kai ezetei na thanatose auton. 25 Kai labousa e Sepphora litharion kopteron, perieteme ten akrobustian tou uiou autes, kai erripsen eis tous podas autou, legousa, Bebaios numphios aimaton eisai eis eme. 26 Kai apelthen ap' autou; e de eipe, Numphios aimaton eisai eneka tes peritomes. 27 Eipe de Kurios pros ton Aaron, Upage pros sunantesin tou Mouseos eis ten eremon. Kai upege kai sunentesen auton en to orei tou Theou kai espasthe auton. 28 Kai apengeilen o Mouses pros ton Aaron pantas tous logous tou Kuriou, tous opoious parengeilen eis auton, kai panta ta semeia, ta opoia prosetaxen eis auton. 29 Upegan loipon o Mouses kai o Aaron kai sunegagon pantas tous presbuterous ton uion Israel; 30 kai elalesen o Aaron pantas tous logous, tous opoious o Kurios elalese pros ton Mousen, kai ekame ta semeia enopion tou laou. 31 Kai episteusen o laos; kai ote ekousen oti o Kurios epeskephthe tous uious Israel kai oti epeblepsen epi ten talaiporian auton, kupsantes prosekunesan. _
Next Chapter
Share this passage with others: