1 Kai epebalen o basileus Assoueres phoron epi ten gen kai tas nesous tes thalasses. 2 Pasai de ai praxeis tes dunameos autou kai tes ischuos autou, kai e perigraphe megaleiotetos tou Marodochaiou, eis en o basileus proebibasen auton, den einai gegrammena en to biblio ton chronikon ton basileon tes Medias kai Persias; 3 Dioti o Marodochaios o Ioudaios estathe deuteros meta ton basilea Assoueren kai megas metaxu ton Ioudaion kai agapomenos upo tou plethous ton adelphon autou, zeton to kalon tou laou autou kai lalon eirenen peri pantos tou spermatos autou. _
Next Chapter
Share this passage with others: