1 Pasas tas entolas, tas opoias ego prostazo eis se semeron, thelete prosechei na ektelete, dia na zete kai na plethunthete kai dia na eiselthete kai kleronomesete ten gen, ten opoian omosen o Kurios pros tous pateras sas. 2 Kai theleis enthumeisthai pasan ten odon, eis ten opoian se odegese Kurios o Theos sou ta tessarakonta tauta ete en te eremo, dia na se tapeinose, na se dokimase, dia na gnorise ta en te kardia sou, ean theles phulaxei tas entolas autou, e ouchi. 3 Kai se etapeinose kai se ekame na peinases kai se ethrepse me manna, to opoion den egnorizes, oude oi pateres sou egnorizon, dia na se kame na mathes oti o anthropos den ze me monon arton, all' o anthropos ze me panta logon exerchomenon ek tou stomatos tou Kuriou. 4 Ta imatia sou den epalaiothesan epano sou oude o pous sou epresthe ta tessarakonta tauta ete. 5 Theleis loipon gnorisei en te kardia sou oti kathos o anthropos paideuei ton uion autou, outo Kurios o Theos sou se epaideuse. 6 Dia touto theleis phulattei tas entolas Kuriou tou Theou sou, dia na peripates eis tas odous autou kai na phobesai auton. 7 Dioti Kurios o Theos sou se pherei eis gen agathen, gen potamon udaton, pegon kai abusson, aitines anabluzousin apo koiladon kai oreon; 8 gen sitou kai krithes kai ampelon kai sukon kai rodion; gen elaion kai melitos; 9 gen, epi tes opoias theleis trogei arton ouchi met' endeias, den theleis stereisthai oudenos ep' autes; gen, tes opoias oi lithoi einai sideros, kai ek ton oreon autes theleis metalleuei chalkon. 10 Kai theleis phagei kai theleis chortasthe, kai theleis eulogesei Kurion ton theon sou epi tes ges tes agathes, ten opoian soi edoke. 11 Proseche eis seauton mepote lesmoneses Kurion ton Theon sou, atheton tas entolas autou kai tas kriseis autou kai ta diatagmata autou, ta opoia ego prostazo eis se semeron; 12 mepos, aphou phages kai chortasthes kai oikodomeses oikias kalas kai katoikeses, 13 kai oi boes sou kai ta probata sou auxesosi, kai pollaplasiasthe to argurion sou kai to chrusion sou kai panta osa echeis auxesosi, 14 mepos tote upsothe e kardia sou kai lesmoneses Kurion ton Theon sou, ostis se exegagen ek ges Aiguptou, ex oikou douleias; 15 ostis se odegese dia tes megales tautes kai tromeras eremou, opou esan opheis phlogeroi kai skorpioi kai xerasia, opou den eto udor; ostis anedoken eis se udor ek tes skleras petras; 16 ostis se ethrepsen en te eremo me to manna, to opoion den egnorizon oi pateres sou, dia na se tapeinose kai dia na se dokimase, dia na se agathopoiese eis ta eschata sou; 17 kai eipes en te kardia sou, E dunamis mou kai to kratos tes cheiros mou apektesan eis eme ton plouton touton. 18 Alla theleis enthumeisthai Kurion ton Theon sou; dioti autos einai, ostis se didei dunamin na apoktas ploute, dia na stereose ten diatheken autou, ten opoian omose pros tous pateras sou, os einai ten emeran tauten. 19 Ean omos lesmoneses Kurion ton Theon sou kai upages katopin allon theon kai latreuses autous kai proskuneses autous, diamarturomai pros esas semeron oti exapantos thelete aphanisthe; 20 kathos ta ethne, ta opoia o Kurios exolothreuei ap' emprosthen sas, outo thelete aphanisthe; dioti den upekousate eis ten phonen Kuriou tou Theou sas. _
Next Chapter
Share this passage with others: