1 Paulos, apostolos Iesou Christou dia thelematos Theou, kai Timotheos o adelphos, 2 pros tous agious kai pistous en Christo adelphous tous en Kolossais; charis eie umin kai eirene apo Theou Patros emon kai Kuriou Iesou Christou. 3 Eucharistoumen ton Theon kai Patera tou Kuriou emon Iesou Christou, proseuchomenoi pantote uper umon, 4 akousantes ten eis ton Iesoun Christon pistin sas kai ten eis pantas tous agious agapen, 5 dia ten elpida ten apotetamieumenen dia sas en tois ouranois, ten opoian proekousate en to logo tes aletheias tou euangeliou, 6 to opoion elthen eis esas, kathos kai eis olon ton kosmon, kai karpophorei kathos kai eis esas, aph' es emeras ekousate kai egnorisate ten charin tou Theou en aletheia, 7 kathos kai emathete apo Epaphra tou agapetou sundoulou emon, ostis einai dia sas, pistos diakonos tou Christou, 8 ostis kai ephanerosen eis emas ten en Pneumati agapen sas. 9 Dia touto kai emeis, aph' es emeras ekousamen, den pauomen proseuchomenoi dia sas kai deomenoi na emplesthete apo tes epignoseos tou thelematos autou meta pases sophias kai pneumatikes suneseos, 10 dia na peripatesete axios tou Kuriou, euarestountes kata panta, karpophorountes eis pan ergon agathon kai auxanomenoi eis ten epignosin tou Theou, 11 endunamoumenoi en pase dunamei kata to kratos tes doxes autou eis pasan upomonen kai makrothumian, 12 meta charas eucharistountes ton Patera, ostis ekamen emas axious tes meridos tou klerou ton agion en to photi, 13 ostis eleutherosen emas ek tes exousias tou skotous kai metepheren eis ten basileian tou agapetou autou Uiou; 14 eis ton opoion echomen ten apolutrosin dia tou aimatos autou, ten aphesin ton amartion; 15 ostis einai eikon tou Theou tou aoratou, prototokos pases ktiseos, 16 epeide di' autou ektisthesan ta panta, ta en tois ouranois kai ta epi tes ges, ta orata kai ta aorata, eite thronoi eite kuriotetes eite archai eite exousiai; ta panta di' autou kai eis auton ektisthesan; 17 kai autos einai pro panton, kai ta panta sunterountai di' autou, 18 kai autos einai e kephale tou somatos, tes ekklesias; ostis einai arche, prototokos ek ton nekron, dia na geine autos proteuon eis ta panta, 19 dioti en auto eudokesen o Pater na katoikese pan to pleroma 20 kai di' autou na sundiallaxe ta panta pros eauton, eirenopoiesas dia tou aimatos tou staurou autou, di' autou, eite ta epi tes ges eite ta en tois ouranois. 21 Kai sas, oitines esthe pote apellotriomenoi kai echthroi kata ten dianoian me ta erga ta ponera, 22 tora omos diellaxe pros eauton dia tou somatos tes sarkos autou dia tou thanatou, dia na sas parastese enopion autou agious kai amomous kai anenkletous, 23 ean epimenete eis ten pistin, tethemeliomenoi kai stereoi kai me metakinoumenoi apo tes elpidos tou euangeliou, to opoion ekousate, tou keruchthentos eis pasan ten ktisin ten upo ton ouranon, tou opoiou ego o Paulos egeina uperetes. 24 Tora chairo eis ta pathemata mou dia sas, kai antanaplero ta usteremata ton thlipseon tou Christou en te sarki mou uper tou somatos autou, to opoion einai e ekklesia, 25 tes opoias ego egeina uperetes kata ten oikonomian tou Theou ten eis eme dotheisan dia sas, dia na ekpleroso to kerugma tou logou tou Theou, 26 to musterion, to opoion eto apokekrummenon apo ton aionon kai apo ton geneon, tora de ephanerothe eis tous agious autou, 27 eis tous opoious ethelesen o Theos na phanerose tis o ploutos tes doxes tou musteriou toutou eis ta ethne, ostis einai o Christos eis esas, e elpis tes doxes; 28 ton opoion emeis keruttomen, nouthetountes panta anthropon kai didaskontes panta anthropon en pase sophia, dia na parastesomen panta anthropon teleion en Christo Iesou; 29 eis to opoion kai kopiazo, agonizomenos kata ten energeian autou ten energoumenen en emoi meta dunameos. _
Next Chapter
Share this passage with others: