1 Eidon ton Kurion istamenon epi tou thusiasteriou, kai eipe, Pataxon to anophlion tes pules, dia na seisthosi ta propulaia, kai suntripson auta kata tes kephales panton touton; tous de upoloipous auton thelo thanatosei en romphaia; oudeis ex auton pheugon thelei diaphugei kai oudeis ex auton sozomenos thelei diasothe. 2 Ean skapsosin eos adou, ekeithen e cheir mou thelei anaspasei autous; kai ean anabosin eis ton ouranon, ekeithen thelo kataxei autous. 3 Kai ean kruphthosin en te koruphe tou Karmelou, ekeithen thelo exereunesei kai sullabei autous; kai ean kruphthosin apo ton ophthalmon mou eis ta bathe tes thalasses, ekei thelo prostaxei ton drakonta kai thelei dankasei autous. 4 Kai ean upagosin eis aichmalosian emprosthen ton echthron auton, ekeithen thelo prostaxei ten machairan kai thelei thanatosei autous; kai thelo stesei tous ophthalmous mou ep' autous dia kakon kai ouchi dia kalon. 5 Dioti Kurios o Theos ton dunameon einai, ostis engizei ten gen kai teketai, kai pantes oi katoikountes en aute thelousi penthesei; kai thelei uperekcheilisei ole os potamos kai thelei katapontisthe os upo tou potamou tes Aiguptou. 6 Autos einai o oikodomon ta uperoa autou en to ourano kai themelion ton tholon autou epi tes ges, o proskalon ta udata tes thalasses kai ekcheon auta epi to prosopon tes ges; Kurios to onoma autou. 7 den eisthe eis eme os uioi Aithiopon, seis uioi Israel; legei Kurios; den anebibasa ton Israel ek ges Aiguptou kai tous Philistaious apo Kaphthor kai tous Surious apo Kir; 8 Idou, oi ophthalmoi Kuriou tou Theou einai epi to basileion to amartolon, kai thelo aphanisei auto apo prosopou tes ges; plen oti den thelo aphanisei olotelos ton oikon Iakob, legei Kurios. 9 Dioti idou, ego thelo prostaxei kai thelo likmesei ton oikon Israel metaxu panton ton ethnon, kathos likmatai o sitos en to koskino, kai den thelei pesei kokkos epi ten gen. 10 Upo romphaias thelousin apothanei pantes oi amartoloi tou laou mou, oi legontes, Den thelei mas engisei oude mas kataphthasei to kakon. 11 En te emera ekeine thelo anastesei ten skenen tou Dabid ten peptokuian, kai thelo phraxei tas chalastras autes, kai thelo anegeirei ta ereipia autes, kai thelo anoikodomesei auten os en tais archaiais emerais; 12 dia na kleronomesosi to upoloipon tou Edom kai panta ta ethne, epi ta opoia kaleitai to onoma mou, legei Kurios, o poion tauta. 13 Idou, erchontai emerai, legei Kurios, kai o arotreus thelei phthasei ton theristen kai o lenobates ton speironta ton sporon, kai ta ore thelousi stalaxei gleukos kai pantes oi bounoi thelousi reei agatha. 14 Kai thelo epistrepsei tous aichmalotous tou laou mou Israel, kai thelousin anoikodomesei tas poleis tas eremomenas kai katoikesei; kai thelousi phuteusei ampelonas kai piei ton oinon auton, kai thelousi kamei kepous kai phagei ton karpon auton. 15 Kai thelo phuteusei autous epi ten gen auton, kai den thelousin ekspasthe pleon apo tes ges auton, ten opoian edoka eis autous, legei Kurios o Theos sou. _
Next Chapter
Share this passage with others: