1 O Phestos loipon, aphou elthen eis ten eparchian, meta treis emeras anebe eis Ierosoluma apo tes Kaisareias. 2 Enephanisthesan de eis auton o archiereus kai oi protoi ton Ioudaion kata tou Paulou kai parekaloun auton, 3 zetountes charin kat' autou, na metaphere auton eis Ierousalem, enedreuontes na phoneusosin auton kath' odon. 4 O de Phestos apekrithe oti o Paulos phulattetai en Kaisareia, kai oti autos tacheos mellei na anachorese ekeise. 5 Othen oi dunatoi metaxu sas, eipen, as katabosi met' emou, kai ean uparche ti en to anthropo touto, as kategoresosin auton. 6 Kai aphou dietripse metaxu auton uper tas deka emeras, katebe eis Kaisareian, kai te epaurion kathesas epi tou bematos, prosetaxe na pherthe o Paulos. 7 Kai aphou elthe, parestathesan oi katabantes apo Ierosolumon Ioudaioi, epipherontes kata tou Paulou pollas kai bareias kategorias, tas opoias den edunanto na apodeixosin; 8 apologoumenou ekeinou oti oute eis ton nomon ton Ioudaion oute eis to ieron oute eis ton Kaisara epraxa ti amartema. 9 O de Phestos, thelon na kame charin eis tous Ioudaious, apokritheis pros ton Paulon eipe; Theleis na anabes eis Ierosoluma kai ekei na krithes peri touton enopion mou; 10 Kai o Paulos eipen; Epi tou bematos tou Kaisaros paristamai, opou prepei na kritho. Den edikesa kat' ouden tous Ioudaious, kathos kai su gnorizeis kallista; 11 dioti ean adiko kai epraxa ti axion thanatou, den pheugo ton thanaton; all' ean den uparche ouden ex oson outoi me kategorousin, oudeis dunatai na me charise eis autous; ton Kaisara epikaloumai. 12 Tote o Phestos, sunomilesas meta tou sumbouliou, apekrithe; Ton Kaisara epikaleisai, pros ton Kaisara theleis upagei. 13 Kai aphou parelthon emerai tines, Agrippas o basileus kai e Bernike elthon eis Kaisareian dia na chairetesosi ton Pheston. 14 Eno de dietribon ekei emeras pollas, o Phestos anephere pros ton basilea ta peri tou Paulou, legon; Einai tis anthropos aphemenos edo desmios upo tou Phelikos, 15 peri tou opoiou, ote upega eis Ierosoluma, oi archiereis kai oi presbuteroi ton Ioudaion enephanisthesan eis eme, zetountes katadiken enantion autou; 16 pros tous opoious apekrithen oti den einai sunetheia eis tous Romaious na paradidosi kata charin oudena anthropon eis thanaton, prin o kategoroumenos eche tous kategorous kata prosopon kai labe kairon apologias peri tou enklematos. 17 Aphou loipon autoi sunelthon edo, choris na kamo medemian anabolen ten akolouthon emeran kathesas epi tou bematos, prosetaxa na pherthe o anthropos; 18 peri tou opoiou oi kategoroi parastathentes den epepheran oudemian kategorian ex oson ego upenooun, 19 all' eichon kat' autou zetemata tina peri tes idias auton deisidaimonias kai peri tinos Iesou apothanontos, ton opoion o Paulos elegen oti ze. 20 Aporon de ego eis ten peri toutou zetesin, elegon an thele na upage eis Ierousalem kai ekei na krithe peri touton. 21 All' epeide o Paulos epekalesthe na phulachthe eis ten krisin tou Sebastou, prosetaxa na phulattetai, eosou pempso auton pros ton Kaisara. 22 O de Agrippas eipe pros ton Pheston; Ethelon kai ego na akouso ton anthropon. Kai ekeinos; Aurion, eipe, theleis akousei auton. 23 Ten epaurion loipon, ote elthen o Agrippas kai e Bernike meta megales pompes kai eiselthon eis to akroaterion meta ton chiliarchon kai ton exochon andron tes poleos, prosetaxen o Phestos, kai epherthe o Paulos. 24 Tote legei o Phestos; Agrippa basileu kai pantes oi sumpareuriskomenoi meth' emon, theoreite touton, peri tou opoiou olon to plethos ton Ioudaion me omilesan kai en Ierosolumois kai edo, kataboontes oti autos den prepei pleon na ze. 25 Ego de epeide euron oti den epraxen ouden axion thanatou, kai autos outos epekalesthe ton Sebaston, apephasisa na pempso auton. 26 Peri tou opoiou den echo ouden bebaion na grapso pros ton kurion mou; othen ephera auton enopion sas, kai malista enopion sou, basileu Agrippa, dia na echo ti na grapso, aphou geine e anakrisis. 27 Dioti moi phainetai alogon, pempon desmion, na me phaneroso kai ta kat' autou enklemata. _
Next Chapter
Share this passage with others: