1 Meta de pente emeras katebe o archiereus Ananias meta ton presbuteron kai meta tinos Tertullou retoros, oitines enephanisthesan eis ton egemona kata tou Paulou. 2 Prosklethentos de autou, erchise na kategore o Tertullos, legon; Epeide apolambanomen dia sou pollen esuchian kai ginontai eis to ethnos touto lampra pragmata dia tes pronoias sou, 3 kata panta kai pantachou eugnomonoumen, kratiste Phelix, meta pases eucharistias. 4 Alla dia na me se apascholo perissoteron, parakalo na akouses emas suntomos me ten epieikeian sou. 5 Epeide euromen ton anthropon touton oti einai phthoropoios kai diegeirei stasin metaxu olon ton kata ten oikoumenen Ioudaion, kai einai protostates tes aireseos ton Nazoraion, 6 ostis kai ton naon edokimase na bebelose, ton opoion kai ekratesamen kai kata ton emeteron nomon ethelesamen na krinomen. 7 Elthon omos Lusias o chiliarchos apespasen auton meta polles bias ek ton cheiron emon, 8 prostaxas tous kategorous autou na elthosin enopion sou; para tou opoiou theleis dunethe exetasas autos na mathes peri panton touton, peri ton opoion emeis kategoroumen auton. 9 Sunomologesan de kai oi Ioudaioi, legontes oti tauta outos echousi. 10 Tote o Paulos, aphou o egemon eneusen eis auton na omilese, apekrithe; Epeide se gnorizo oti ek pollon eton eisai krites eis to ethnos touto, apologoumai peri emautou prothumoteron, 11 dioti dunasai na plerophorethes oti den einai pleioterai ton dodeka emeron aphou ego aneben dia na proskuneso en Ierousalem; 12 kai oute en to iero euron eme dialegomenon meta tinos e ochlagogounta, oute en tais sunagogais oute en te polei; 13 oude dunantai na pherosin apodeixeis peri oson me kategorousi tora. 14 Omologo de touto eis se, oti kata ten odon, ten opoian outoi legousin airesin, outo latreuo ton Theon ton pateron mou, pisteuon eis panta ta gegrammena en to nomo kai en tois prophetais, 15 elpida echon eis ton Theon, ten opoian kai autoi outoi prosmenousin, oti mellei na geine anastasis nekron, dikaion te kai adikon; 16 eis touto de ego spoudazo, eis to na echo aptaiston suneidesin pros ton Theon kai pros tous anthropous diapantos. 17 Meta polla de ete elthon dia na kamo eis to ethnos mou eleemosunas kai prosphoras; 18 en to metaxu de touton Ioudaioi tines ek tes Asias euron me kekatharismenon en to iero, ouchi meta ochlou oude meta thorubou, 19 oitines eprepe na parastathosin enopion sou kai na me kategoresosin, ean eichon ti kat' emou. 20 E autoi outoi as eiposin ean euron en emoi ti adikema, ote parestathen enopion tou sunedriou, 21 ektos ean enai peri tautes tes mias phones, ten opoian ephonaxa istamenos metaxu auton, oti peri anastaseos nekron ego krinomai semeron apo sas. 22 Akousas de tauta o Phelix anebale ten krisin auton, epeide exeuren akribestera ta peri tes odou tautes, kai eipen; Otan Lusias o chiliarchos katabe, thelo apophasisei peri tes diaphoras sas, 23 kai dietaxe ton ekatontarchon na phulattetai o Paulos kai na eche anesin kai na me empodizosi medena ek ton oikeion autou na uperete e na erchetai pros auton. 24 Meta de emeras tinas elthon o Phelix meta tes Drousilles tes gunaikos autou, etis eto Ioudaia, metekalese ton Paulon kai ekouse par' autou peri tes eis Christon pisteos. 25 Eno de autos omilei peri dikaiosunes kai enkrateias kai peri tes mellouses kriseos, o Phelix genomenos emphobos apekrithe; Kata to paron upage, kai otan labo kairon thelo se metakalesei, 26 en touto de kai elpizen oti thelousi dothe eis auton chremata upo tou Paulou, dia na apoluse auton; othen kai suchnotera metakalon auton omilei met' autou. 27 Meta de ten sumplerosin duo eton o Phelix elabe diadochon ton Porkion Pheston; kai thelon na kame charin eis tous Ioudaious o Phelix, apheke ton Paulon dedemenon. _
Next Chapter
Share this passage with others: