1 Esan de en Antiocheia en te uparchouse ekklesia prophetai tines kai didaskaloi, o Barnabas kai Sumeon o kaloumenos Niger, kai Loukios o Kurenaios, kai Manaen o sunanatrapheis meta tou Erodou tou tetrarchou, kai o Saulos. 2 Kai eno uperetoun eis ton Kurion kai enesteuon, eipe to Pneuma to Agion; Chorisate eis eme ton Barnaban kai ton Saulon dia to ergon, eis to opoion prosekalesa autous. 3 Tote aphou enesteusan kai proseuchethesan kai epethesan tas cheiras ep' autous, apesteilan. 4 Outoi loipon pemphthentes upo tou Pneumatos tou Agiou, katebesan eis ten Seleukeian kai ekeithen apepleusan eis ten Kupron, 5 kai ote elthon eis ten Salamina, ekerutton ton logon tou Theou en tais sunagogais ton Ioudaion; eichon de kai ton Ioannen upereten. 6 Kai aphou dielthon ten neson mechri tes Paphou, euron tina magon pseudopropheten Ioudaion onomazomenon Bariesoun, 7 ostis eto meta tou anthupatou Sergiou Paulou, andros sunetou. Outos proskalesas ton Barnaban kai Saulon, ezetese na akouse ton logon tou Theou; 8 anthistato de eis autous Elumas o magos, dioti outo methermeneuetai to onoma autou, zeton na apotrepse ton anthupaton apo tes pisteos. 9 Plen o Saulos, o kai Paulos, plestheis Pneumatos Agiou kai atenisas eis auton, 10 eipen; O pleres pantos dolou kai pases radiourgias, uie tou diabolou, echthre pases dikaiosunes, den theleis pausei diastrephon tas eutheias odous tou Kuriou; 11 Kai tora idou, cheir tou Kuriou einai kata sou, kai theleis eisthai tuphlos, me blepon ton elion mechri kairou. Kai pareuthus epepesen ep' auton amaurosis kai skotos, kai peristrephomenos ezetei cheiragogous. 12 Tote idon o anthupatos to gegonos episteusen, ekplettomenos eis ten didachen tou Kuriou. 13 Apopleusantes de apo tes Paphou o Paulos kai oi peri auton elthon eis ten Pergen tes Pamphulias; o de Ioannes, choristheis ap' auton, upestrepsen eis ta Ierosoluma. 14 Autoi de perasantes apo tes Perges, ephthasan eis Antiocheian tes Pisidias, kai eiselthontes eis ten sunagogen te emera tou sabbatou ekathesan. 15 Kai meta ten anagnosin tou nomou kai ton propheton apesteilan eis autous oi archisunagogoi, legontes; Andres adelphoi, ean echete logon tina protropes eis ton laon, legete. 16 Sekotheis de o Paulos kai seisas ten cheira, eipen; Andres Israelitai kai oi phoboumenoi ton Theon, akousate. 17 O Theos tou laou toutou Israel exelexe tous pateras emon kai upsose ton laon paroikounta en ge Aiguptou, kai meta brachionos upselou exegagen autous ex autes, 18 kai eos tessarakonta ete upephere tous tropous auton en te eremo, 19 kai aphou katestrepsen epta ethne en ge Chanaan, diemerisen eis autous kata kleron ten gen auton. 20 Kai meta tauta os tetrakosia kai pentekonta peripou ete edoken eis autous kritas eos Samouel tou prophetou. 21 Kai epeita ezetesan basilea, kai edoken eis autous o Theos ton Saoul, uion tou Kis, andra ek tes phules Beniamin, tessarakonta ete; 22 kai metastesas auton, anestesen eis autous basilea ton Dabid, peri tou opoiou kai eipe marturesas; Euron Dabid ton tou Iessai, andra kata ten kardian mou, ostis thelei kamei panta ta thelemata mou. 23 Apo tou spermatos toutou o Theos kata ten epangelian autou anestesen eis ton Israel sotera ton Iesoun, 24 aphou o Ioannes pro tes eleuseos autou proekeruxe baptisma metanoias eis panta ton laon tou Israel. 25 Kai eno o Ioannes eteleione ton dromon autou, elege; Tina me stochazesthe oti eimai; den eimai ego, all' idou, erchetai met' eme ekeinos, tou opoiou den eimai axios na luso to upodema ton podon. 26 Andres adelphoi, uioi tou genous tou Abraam kai oi en umin phoboumenoi ton Theon, pros esas apestale o logos tes soterias tautes. 27 Dioti oi katoikountes en Ierousalem kai oi archontes auton, me gnorisantes touton mede tas reseis ton propheton, tas anaginoskomenas kata pan sabbaton, eplerosan autas krinantes touton, 28 kai me eurontes medemian aitian thanatou, ezetesan para tou Pilatou na thanatothe. 29 Aphou de eteleiosan panta ta peri autou gegrammena, katabibasantes auton apo tou xulou ethesan eis mnemeion. 30 O Theos omos anestesen auton ek nekron; 31 ostis ephane epi pollas emeras eis tous met' autou anabantas apo tes Galilaias eis Ierousalem, oitines einai martures autou pros ton laon. 32 Kai emeis euangelizometha pros esas ten genomenen eis tous pateras epangelian, 33 oti tauten o Theos exeplerosen eis emas ta tekna auton, anastesas ton Iesoun, os einai gegrammenon kai en to psalmo to deutero; Uios mou eisai su, ego semeron se egennesa. 34 Oti de anestesen auton ek nekron, me mellonta pleon na upostrepse eis ten diaphthoran, legei outos, oti thelo sas dosei ta elee tou Dabid ta pista. 35 Dia touto kai en allo psalmo legei; Den theleis aphesei ton osion sou na ide diaphthoran. 36 Dioti o men Dabid, aphou uperetese ten boulen tou Theou en te genea autou, ekoimethe kai prosetethe eis tous pateras autou kai eide diaphthoran; 37 ekeinos omos, ton opoion o Theos anestese, den eide diaphthoran. 38 Esto loipon gnoston eis esas, andres adelphoi, oti dia toutou keruttetai pros esas aphesis amartion. 39 Kai apo panton, aph' oson den edunethete dia tou nomou tou Mouseos na dikaiothete, dia toutou pas o pisteuon dikaioutai. 40 Blepete loipon me epelthe eph' umas to lalethen upo ton propheton; 41 Idete, oi kataphronetai, kai thaumasate kai aphanisthete, dioti ergon ego ergazomai en tais emerais umon, ergon, eis to opoion den thelete pisteusei, ean tis diegethe eis esas. 42 Eno de exerchonto ek tes sunagoges ton Ioudaion, parekaloun ta ethne na keruchthosin eis autous oi logoi outoi to akolouthon sabbaton. 43 Kai aphou eluthe e sunagoge, polloi ek ton Ioudaion kai ton eusebon proseluton ekolouthesan ton Paulon kai ton Barnaban, oitines lalountes pros autous, epeithon autous na emmenosin eis ten charin tou Theou. 44 to de erchomenon sabbaton schedon ole e polis sunechthe dia na akousosi ton logon tou Theou. 45 Idontes de oi Ioudaioi ta ple0e, eplestheaan phthonou kai enantiounto eis ta upo tou Paulou legomena, antilegontes kai blasphemountes. 46 O Paulos de kai o Barnabas, lalountes meta parresias, eipon; Eis esas proton eto anankaion na lalethe o logos tou Theou; all' epeide aporriptete auton kai den krinete eautous axious tes aioniou zoes, idou, strephometha eis ta ethne; 47 dioti outo prosetaxen emas o Kurios, legon; Se ethesa phos ton ethnon, dia na esai pros soterian eos eschatou tes ges. 48 Kai oi ethnikoi akousantes echairon kai edoxazon ton logon tou Kuriou, kai episteusan osoi esan orismenoi dia ten aionion zoen; 49 kai o logos tou Kuriou diedideto di' olou tou topou. 50 Oi de Ioudaioi parekinesan tas eulabeis kai episemous gunaikas kai tous protous tes poleos kai diegeiran diogmon kata tou Paulou kai tou Barnaba, kai exebalon autous apo ton orion auton. 51 Ekeinoi de ektinaxantes ton koniorton ton podon auton ep' autous, elthon eis to Ikonion. 52 Kai oi mathetai eplerounto charas kai Pneumatos Agiou. _
Next Chapter
Share this passage with others: