1 Ekousan de oi apostoloi kai oi adelphoi oi ontes en te Ioudaia oti kai ta ethne edechthesan ton logon tou Theou. 2 Kai ote anebe o Petros eis Ierosoluma, ephiloneikoun met' autou oi ek peritomes, 3 legontes oti Eiselthes pros anthropous aperitmetous kai sunephages met' auton. 4 O de Petros erchise kai exethete pros autous ta genomena kata seiran, legon; 5 Ego emen proseuchomenos en te polei Ioppe, kai eidon orama en ekstasei, skeuos ti katabainon os sindona megalen, etis dedemene apo ton tessaron akron katebibazeto ek tou ouranou kai elthe mechris emou; 6 eis ten opoian atenisas pareteroun kai eidon ta tetrapoda tes ges kai ta theria kai ta erpeta kai ta peteina tou ouranou. 7 Kai ekousa phonen legousan pros eme; Sekotheis, Petre, sphaxon kai phage. 8 Kai eipon; Me genoito, Kurie, dioti ouden bebelon e akatharton eiselthe pote eis to stoma mou. 9 Kai e phone moi apekrithe ek deuterou ek tou ouranou; Osa o Theos ekatharise, su me lege bebela. 10 Egeine de touto tris, kai palin anesurthesan apanta eis ton ouranon. 11 Kai idou, te aute ora treis anthropoi ephthasan eis ten oikian, en e emen, apestalmenoi pros eme apo Kaisareias. 12 Eipe de pros eme to Pneuma na upago met' auton, medolos distazon. Elthon de met' emou kai oi ex outoi adelphoi, kai eiselthomen eis ton oikon tou anthropou, 13 kai apengeile pros emas pos eide ton angelon en to oiko autou, oti estathe kai eipe pros auton; Aposteilon anthropous eis Ioppen kai proskaleson ton Simona ton eponomazomenon Petron, 14 ostis thelei lalesei pros se logous, di' on theleis sothe su kai pas o oikos sou. 15 Kai eno erchisa na lalo, to Pneuma to Agion epelthen ep' autous kathos kai eph' emas kat' archas. 16 Tote enethumethen ton logon tou Kuriou, oti elegen; Ioannes men ebaptisen en udati, seis omos thelete baptisthe en Pneumati Agio. 17 Ean loipon o Theos edoken eis autous ten isen dorean os kai eis emas, dioti episteusan eis ton Kurion Iesoun Christon, ego tis emen oste na dunetho na empodiso ton Theon; 18 Akousantes de tauta esuchasan kai edoxazon ton Theon, legontes; Kai eis ta ethne loipon edoken o Theos ten metanoian eis zoen. 19 Oi men loipon diaskorpisthentes ek tou diogmou tou genomenou dia ton Stephanon, eperasan eos Phoinikes kai Kuprou kai Antiocheias, eis medena keruttontes ton logon, eime monon eis Ioudaious. 20 Esan de tines ex auton andres Kuprioi kai Kurenaioi, oitines eiselthontes eis Antiocheian, elaloun pros tous Ellenistas, euangelizomenoi ton Kurion Iesoun. 21 Kai eto cheir Kuriou met' auton, kai polu plethos pisteusantes epestrepsan eis ton Kurion. 22 Ekousthe de o logos peri auton eis ta ota tes ekklesias tes en Ierosolumois, kai exapesteilan ton Barnaban, dia na perase eos Antiocheias; 23 ostis elthon kai idon ten charin tou Theou, echare kai parekinei pantas na emmenosin en statheroteti kardias eis ton Kurion, 24 epeide eto aner agathos kai pleres Pneumatos Agiou kai pisteos; kai prosetethe eis ton Kurion plethos ikanon. 25 Tote exelthen eis Tarson o Barnabas, dia na anazetese ton Saulon, 26 kai euron auton, epheren auton eis Antiocheian. Kai sunelthontes eis ten ekklesian en olokleron etos edidaxan plethos ikanon, kai proton en Antiocheia onomasthesan oi mathetai Christianoi. 27 En ekeinais de tais emerais katebesan apo Ierosolumon prophetai eis Antiocheian; 28 sekotheis de eis ex auton onomati Agabos, ephanerose dia tou Pneumatos oti emelle na geine megale peina kath' olen ten oikoumenen; etis kai egeinen epi Klaudiou Kaisaros. 29 Othen oi mathetai apephasisan, ekastos auton kata ten eautou katastasin, na pempsosi boetheian pros tous adelphous tous katoikountas en te Ioudaia; 30 to opoion kai ekamon aposteilantes auten pros tous presbuterous dia cheiros Barnaba kai Saulou. _
Next Chapter
Share this passage with others: