1 To loipon proseuchesthe, adelphoi, peri emon, dia na treche o logos tou Kuriou kai na doxazetai, kathos kai eis esas, 2 kai dia na eleutherothomen apo ton paralogon kai poneron anthropon; dioti e pistis den uparchei eis pantas. 3 Pistos omos einai o Kurios, ostis thelei sas sterixei kai phulaxei apo tou ponerou. 4 Echomen de pepoithesin dia tou Kuriou eph' umas oti ekeina, ta opoia sas parangellomen, kai prattete kai thelete prattei. 5 O de Kurios eithe na kateuthune tas kardias sas eis ten agapen tou Theou kai eis ten prosdokian tou Christou. 6 Sas parangellomen de, adelphoi, en onomati tou Kuriou emon Iesou Christou, na apomakrunesthe apo pantos adelphou ataktos peripatountos kai ouchi kata ten paradosin, ten opoian parelabe par' emon. 7 Epeide seis exeurete pos prepei na mimesthe emas, dioti den epherthemen ataktos metaxu sas, 8 oude ephagomen dorean arton para tinos, alla meta kopou kai mochthou, nukta kai emeran ergazomenoi, dia na me epibarunomen medena umon; 9 ouchi dioti den echomen exousian, alla dia na sas dosomen eautous tupon eis to na mimesthe emas. 10 Dioti kai ote emetha par' umin, touto sas parengellomen, oti ean tis den thele na ergazetai, mede as troge. 11 Epeide akouomen tinas oti peripatousi metaxu sas ataktos, me ergazomenoi meden, alla periergazomenoi; 12 parangellomen de eis tous toioutous kai protrepomen dia tou Kuriou emon Iesou Christou, na trogosi ton arton auton ergazomenoi meta esuchias. 13 Seis de, adelphoi, me apokamete prattontes to kalon. 14 Kai ean tis den upakoue eis ton logon emon ton dia tes epistoles, touton semeionete kai me sunanastrephesthe met' autou, dia na entrape; 15 plen me theoreite auton os echthron, alla noutheteite os adelphon. 16 Autos de o Kurios tes eirenes eithe na sas dose ten eirenen diapantos en panti tropo. O Kurios eie meta panton umon. 17 O aspasmos egraphe me ten cheira emou tou Paulou, to opoion einai semeion en pase epistole; outo grapho. 18 E charis tou Kuriou emon Iesou Christou eie meta panton umon; amen. _
Next Chapter
Share this passage with others: