1 Sas parakaloumen de, adelphoi, peri tes parousias tou Kuriou emon Iesou Christou kai tes eis auton episunaxeos emon, 2 na me saleuthete tacheos apo tou phronematos sas, mede na thorubesthe, mete dia pneumatos mete dia logou mete di' epistoles os graphomenes uph' emon, oti tacha eplesiasen emera tou Christou. 3 As me sas exapatese tis kat' oudena tropon; dioti den thelei elthei e emera ekeine, ean den elthe proton e apostasia kai apokaluphthe o anthropos tes amartias, o uios tes apoleias, 4 o antikeimenos kai uperairomenos enantion eis panta legomenon Theon e sebasma, oste na kathese eis ton naon tou Theou os Theos, apodeiknuon eauton oti einai Theos. 5 Den enthumeisthe oti eno emen eti par' umin sas elegon tauta; 6 Kai tora gnorizete ekeino, to opoion koluei auton, oste na apokaluphthe en to eautou kairo; 7 dioti to musterion tes anomias ede energeitai, monon eos na ekblethe ek mesou o koluon tora; 8 kai tote thelei apokaluphthe o anomos, ton opoion o Kurios thelei apolesei me to pneuma tou stomatos autou kai thelei exaphanisei me ten epiphaneian tes parousias autou; 9 ostis thelei elthei kat' energeian tou Satana en pase dunamei kai semeiois kai terasi pseudous 10 kai en pase apate tes adikias metaxu ton apollumenon, dioti den edechthesan ten agapen tes aletheias dia na sothosi; 11 kai dia touto thelei pempsei ep' autous o Theos energeian planes, oste na pisteusosin eis to pseudos, 12 dia na katakrithosi pantes oi me pisteusantes eis ten aletheian, all' euarestethentes eis ten adikian. 13 emeis omos opheilomen na eucharistomen pantote ton Theon dia sas, adelphoi egapemenoi upo tou Kuriou, oti sas exelexen o Theos ap' arches eis soterian dia tou agiasmou tou Pneumatos kai tes pisteos tes aletheias, 14 eis ton opoion sas ekalese dia tou euangeliou emon pros apolausin tes doxes tou Kuriou emon Iesou Christou. 15 Loipon, adelphoi, menete statheroi kai krateite tas paradoseis, tas opoias edidachthete eite dia logou eite di' epistoles emon. 16 Autos de o Kurios emon Iesous Christos kai o Theos kai Pater emon, ostis mas egapese kai edoken aionian paregorian kai agathen elpida dia tes charitos, 17 eithe na paregorese tas kardias sas kai na sas sterixe eis panta logon kai ergon agathon. _
Next Chapter
Share this passage with others: