1 Meta de tauta epataxen o Dabid tous Philistaious kai katetroposen autous; kai elaben o Dabid ten Metheg-amma ek cheiros ton Philistaion. 2 Kai epataxe tous Moabitas kai diemetresen autous dia schoinion, aplosas autous kata ges; kai diemetrese dia duo schoinion dia na thanatose, kai di' enos plerous schoiniou dia na aphese zontas. Outos oi Moabitai egeinan douloi tou Dabid upoteleis. 3 Epataxen eti o Dabid ton Adadezer, uion tou Reob, basilea tes Soba, eno upegaine na stese ten exousian autou epi ton potamon Euphraten. 4 Kai elaben o Dabid ex autou chilious eptakosious ippeis kai eikosi chiliadas pezon; kai eneurokopesen o Dabid pantas tous ippous ton amaxon, kai ephulaxen ex auton ekaton amaxas. 5 Kai ote elthon oi Surioi tes Damaskou dia na boethesosi ton Adadezer, basilea tes Soba, o Dabid epataxen ek ton Surion eikosiduo chiliadas andron. 6 Kai ebalen o Dabid phrouras en te Suria tes Damaskou; kai oi Surioi egeinan douloi upoteleis tou Dabid. Kai esozen o Kurios ton Dabid pantachou, opou eporeueto. 7 Kai elaben o Dabid tas aspidas tas chrusas, aitines esan epi tous doulous tou Adadezer, kai epheren autas eis Ierousalem. 8 Kai ek tes Betach kai ek Berothai, poleon tou Adadezer, o basileus Dabid elabe chalkon polun sphodra. 9 Akousas de o Thoei, basileus tes Aimath, oti o Dabid epataxe pasan ten dunamin tou Adadezer, 10 apesteilen o Thoei Ioram, ton uion autou, pros ton basilea Dabid, dia na chairetese auton kai na eulogese auton, oti katepolemese ton Adadezer kai epataxen auton; dioti o Adadezer eto polemios tou Thoei. Kai epheren o Ioram meth' eautou skeue argura kai skeue chrusa kai skeue chalkina; 11 kai tauta aphierosen o basileus Dabid eis ton Kurion meta tou arguriou kai tou chrusiou, ta opoia eichen aphierosei ek panton ton ethnon, osa upetaxen; 12 ek tes Surias kai ek tou Moab kai ek ton uion Ammon kai ek ton Philistaion kai ek tou Amalek kai ek ton laphuron tou Adadezer, uiou tou Reob, basileos tes Soba. 13 Kai apektesen o Dabid onoma, ote epestrephe, katatroposas tous Surious en te koiladi tou alatos, dekaokto chiliadas. 14 Kai ebale phrouras en te Idoumaia; kath' olen ten Idoumaian ebale phrouras; kai pantes oi Idoumaioi egeinan douloi tou Dabid. Kai esozen o Kurios ton Dabid pantachou opou eporeueto. 15 Kai ebasileusen o Dabid epi panta ton Israel; kai ekamen o Dabid krisin kai dikaiosunen eis panta ton laon autou. 16 Kai Ioab, o uios tes Serouias, eto epi tou strateumatos; Iosaphat de, o uios tou Achiloud, upomnematographos; 17 kai Sadok, o uios tou Achitob, kai Achimelech, o uios tou Abiathar, iereis; o de Seraias, grammateus. 18 Kai Benaias, o uios tou Iodae, eto epi ton Cherethaion kai epi ton Phelethaion; oi de uioi tou Dabid esan aularchai. _
Next Chapter
Share this passage with others: