1 Aphou de ekathesen o basileus en to oiko autou kai anepausen auton o Kurios pantachothen apo panton ton echthron autou; 2 eipen o basileus pros Nathan ton propheten, Ide tora, ego katoiko en oiko kedrino; e de kibotos tou Theou kathetai en meso parapetasmaton. 3 Kai eipen o Nathan pros ton basilea, Upage, kame pan to en kardia sou; dioti o Kurios einai meta sou. 4 Kai ten nukta ekeinen egeine logos tou Kuriou pros ton Nathan, legon, 5 Upage kai eipe pros ton doulon mou ton Dabid, Outo legei Kurios; su theleis oikodomesei eis eme oikon, dia na katoiko; 6 Dioti den katokesa en oiko, aph' es emeras anebibasa tous uious Israel ex Aiguptou mechri tes emeras tautes, alla perierchomen entos skenes kai parapetasmaton. 7 Pantachou opou periepatesa meta panton ton uion Israel, elalesa pote pros tina ek ton phulon tou Israel, eis ton opoion prosetaxa na poimaine ton laon mou ton Israel, legon, Dia ti den okodomesate eis eme oikon kedrinon; 8 Tora loipon, outo theleis eipei pros ton doulon mou ton Dabid; Outo legei o Kurios ton dunameon; Ego se elabon ek tes mandras, apo opisthen ton probaton, dia na esai egemon epi ton laon mou, epi ton Israel; 9 kai emen meta sou pantachou opou periepatesas, kai exolothreusa pantas tous echthrous sou ap' emprosthen sou, kai se ekamon onomaston, kata to onoma ton megalon ton epi tes ges; 10 kai thelo diorisei topon dia ton laon mou ton Israel kai thelo phuteusei autous, kai thelousi katoikei en topo idio eauton kai den thelousi metapheresthai pleon; kai oi uioi tes adikias den thelousi katathlibei autous pleon os to proteron, 11 kai os apo ton emeron kath' as katestesa kritas epi ton laon mou Israel; kai thelo se anapausei apo panton ton echthron sou. O Kurios proseti anangellei pros se oti o Kurios thelei oikodomesei oikon eis se. 12 Aphou plerothosin ai emerai sou kai koimethes meta ton pateron sou, thelo anastesei meta se to sperma sou, to opoion thelei exelthei ek ton splanchnon sou, kai thelo stereosei ten basileian autou. 13 autos thelei oikodomesei oikon eis to onoma mou; kai thelo stereosei ton thronon tes basileias autou eos aionos; 14 ego thelo eisthai eis auton pater kai autos thelei eisthai eis eme uios; ean praxe anomian, thelo sophronisei auton en rabdo andron kai dia mastigoseon uion anthropon; 15 to eleos mou omos den thelei aphairethe ap' autou, os apheresa auto apo tou Saoul, ton opoion exebalon ap' emprosthen sou; 16 kai thelei stereothe o oikos sou kai e basileia sou emprosthen sou eos aionos; o thronos sou thelei eisthai estereomenos eis ton aiona. 17 Kata pantas tous logous toutous kai kath' olen tauten ten orasin, outos elalesen o Nathan pros ton Dabid. 18 Tote eiselthen o basileus Dabid kai ekathesen enopion tou Kuriou kai eipe, Tis eimai ego, Kurie Thee; kai tis o oikos mou, oste me epheres mechri toutou. 19 Alla kai touto eti estathe mikron eis tous ophthalmous sou, Kurie Thee; kai elalesas eti peri tou oikou tou doulou sou dia mellon makron. Kai einai outos o tropos ton anthropon, Despota Kurie; 20 Kai ti dunatai na eipe pleon o Dabid pros se; dioti su gnorizeis ton doulon sou, Despota Kurie. 21 Dia ton logon sou kai kata ten kardian sou epraxas panta tauta ta megaleia, dia na gnostopoieses auta eis ton doulon sou. 22 Dia touto megas eisai, Kurie Thee; dioti den einai omoios sou; oude einai Theos ektos sou, kata panta osa ekousamen me ta ota emon. 23 Kai ti allo ethnos epi tes ges einai os o laos sou, os o Israel, ton opoion o Theos elthe na exagorase dia laon eautou kai dia na kame auton onomaston, kai na energese uper umon pragmata megala kai thaumasta, uper tes ges sou, emprosthen tou laou sou, ton opoion elutrosas dia seauton ex Aiguptou, ek ton ethnon kai ek ton theon auton; 24 Dioti estereosas eis seauton ton laon sou Israel, dia na enai laos sou eis ton aiona; kai su, Kurie, egeines Theos auton. 25 kai tora, Kurie Thee, ton logon ton opoion elalesas peri tou doulou sou kai peri tou oikou autou as stereothe as ton aiona, kai kame os elalesas. 26 Kai as megalunthe to onoma sou eos aionos, oste na legosin, O Kurios ton dunameon einai o Theos epi ton Israel; kai o oikos tou doulou sou Dabid as enai estereomenos enopion sou. 27 Dioti su, Kurie ton dunameon, Thee tou Israel, apekalupsas eis ton doulon sou, legon, Oikon thelo oikodomesei eis se; dia touto o doulos sou eureke ten kardian autou etoimen na proseuchethe pros se ten proseuchen tauten. 28 Kai tora, Despota Kurie, su eisai o Theos, kai oi logoi sou thelousin eisthai alethinoi, kai su upeschethes ta agatha tauta pros ton doulon sou; 29 tora loipon eudokeson na eulogeses ton oikon tou doulou sou, dia na enai enopion sou eis ton aiona; dioti su, Despota Kurie, elalesas; kai upo tes eulogias sou as enai o oikos tou doulou sou eulogemenos eis ton aiona. _
Next Chapter
Share this passage with others: