1 Meta de tauta etoimasen eis eauton o Abessalom amaxas kai ippous kai pentekonta andras, dia na trechosin emprosthen autou. 2 Kai esekoneto o Abessalom proi, kai istato eis ta plagia tes odou tes pules; kai opote tis echon diaphoran tina ercheto pros ton basilea dia krisin, tote o Abessalom ekalei auton pros eauton kai elegen, Ek poias poleos eisai; O de apekrineto, O doulos sou einai ek tes deinos phules tou Israel. 3 Kai elege pros auton o Abessalom, Ide, e upothesis sou einai kale kai orthe; plen den einai oudeis o akouon se apo merous tou basileos. 4 Elege proseti o Abessalom, Tis na me ediorize kriten tou topou, dia na erchetai pros eme pas ostis echei diaphoran e krisin, kai na dikaiono auton. 5 Kai opote tis eplesiaze dia na proskunese auton, eplone ten cheira autou kai epianen auton kai ephilei auton. 6 Kai ekamnen o Abessalom kata touton ton tropon eis panta Israeliten erchomenon pros ton basilea dia krisin; kai upeklepten o Abessalom tas kardias ton andron Israel. 7 Kai eis to telos tessarakonta eton eipen o Abessalom pros ton basilea, As upago, parakalo, dia na ekpleroso ten euchen mou, ten opoian euchethen eis ton Kurion, en Chebron; 8 dioti o doulos sou euchethe euchen, ote katokei en Gessour en Suria, legon; Ean o Kurios me epistrepse toonti eis Ierousalem, tote thelo prospherei thusian eis ton Kurion. 9 Kai eipe pros auton o basileus, Upage en eirene. Kai sekotheis, upegen eis Chebron. 10 Apesteile de o Abessalom kataskopous eis pasas tas phulas tou Israel, legon, Kathos akousete ten phonen tes salpingos, thelete eipei O Abessalom ebasileusen en Chebron. 11 Kai upegan meta tou Abessalom diakosioi andres ex Ierousalem, keklemenoi kai upegan en te aploteti auton kai den exeuran ouden. 12 Kai prosekalesen o Abessalom Achitophel ton Gilonaion, ton sumboulon tou Dabid, ek tes poleos autou, ek Gilo, eno prosephere tas thusias. Kai e sunomosia eto dunate kai o laos eplethuneto adiakopos plesion tou Abessalom. 13 Elthe de menutes pros ton Dabid legon, Ai kardiai ton andron Israel estraphesan katopin tou Abessalom. 14 Kai eipen o Dabid pros pantas tous doulous autou tous meth' autou en Ierousalem, Sekothete, kai as phugomen; dioti den thelomen dunethe na diasothomen apo prosopou tou Abessalom; speusate na anachoresomen, dia na me epitachune kai kataphthase emas kai sproxe to kakon eph' emas kai pataxe ten polin en stomati machairas. 15 Kai oi douloi tou basileos eipan pros ton basilea, Eis pan, o, ti eklexe o kurios mou o basileus, idou, oi douloi sou. 16 Kai exelthen o basileus kai pas o oikos autou katopin autou. Kai apheken o basileus tas deka gunaikas tas pallakas dia na phulattosi ton oikon. 17 Kai exelthen o basileus kai pas o laos katopin autou, kai estathesan eis topon makran apechonta. 18 Kai pantes oi douloi autou eporeuonto plesion autou; kai pantes oi Cherethaioi kai pantes oi Phelethaioi kai pantes oi Getthaioi, exakosioi andres, oi elthontes opiso autou apo Gath, proeporeuonto emprosthen tou basileos. 19 Tote eipen o basileus pros Ittai ton Getthaion, Dia ti erchesai kai su meth' emon; epistrepson kai katoikei meta tou basileos, dioti eisai xenos, kai malista eisai metokismenos ek tou topou sou; 20 chthes elthes, kai semeron thelo se kamei na periplanasai meth' emon; ego de upago opou dunetho; epistrepson kai labe kai tous adelphous sou; eleos kai aletheia meta sou. 21 O de Ittai apekrithe pros ton basilea kai eipe, Ze Kurios, kai ze o kurios mou o basileus, opou kai an enai o kurios mou o basileus, eite eis thanaton, eite eis zoen, bebaios ekei thelei eisthai kai o doulos sou. 22 Kai eipen o Dabid pros ton Ittai, Elthe loipon, kai diabaine. Kai diebe o Ittai o Getthaios kai pantes oi andres autou kai panta ta paidia ta met' autou. 23 Olos de o topos eklaie meta phones megales, kai diebaine pas o laos; diebe kai o basileus ton cheimarron Kedron; kai pas o laos diebe kata ten odon tes eremou. 24 Kai idou, proseti o Sadok kai pantes oi Leuitai met' autou, pherontes ten kiboton tes diathekes tou Theou; kai estesan ten kiboton tou Theou; anebe de o Abiathar, aphou eteleiose pas o laos diabainon apo tes poleos. 25 Kai eipen o basileus pros ton Sadok, Apostrepson ten kiboton tou Theou eis ten polin; ean euro charin eis tous ophthalmous tou Kuriou, thelei me kamei na epistrepso kai na ido auten kai to katoiketerion autou; 26 all' ean eipe outo, Den echo euareskeian eis se, idou, ego, as kame eis eme o, ti phane areston eis tous ophthalmous autou. 27 O basileus eipen eti pros Sadok ton ierea, Den eisai su o blepon; epistrepson eis ten polin en eirene, kai Achimaas o uios sou kai Ionathan o uios tou Abiathar, oi duo uioi sas meth' umon; 28 idete, ego thelo menei eis tas pediadas tes eremou, eosou elthe logos par' umon dia na moi anangeile. 29 O Sadok loipon kai o Abiathar epanepheran ten kiboton tou Theou eis Ierousalem kai emeinan ekei. 30 O de Dabid anebaine dia tes anabaseos ton Elaion, anabainon kai klaion kai echon ten kephalen autou kekalummenen kai peripaton anupodetos; kai pas o laos o met' autou eichen ekastos kekalummenen ten kephalen autou, kai anebainon poreuomenoi kai klaiontes. 31 Kai apengeilan pros ton Dabid, legontes, O Achitophel einai metaxu ton sunomoton meta tou Abessalom. Kai eipen o Dabid, Kurie, deomai sou, diaskedason ten boulen tou Achitophel. 32 Kai ote elthen o Dabid eis ten koruphen tou orous, opou prosekunese ton Theon, idou, elthen eis sunantesin autou Chousai o Archites, echon dieschismenon ton chitona autou kai choma epi tes o kephales autou. 33 Kai eipe pros auton o Dabid, Ean diabes met' emou, theleis bebaios eisthai phortion ep' eme; 34 ean omos epistrepses eis ten polin kai eipes pros ton Abessalom, Thelo eisthai doulos sou, basileu; kathos estathen doulos tou patros sou mechri toude, outo thelo eisthai tora doulos sou; tote dunasai uper emou na anatrepses ten boulen tou Achitophel; 35 kai den einai ekei meta sou o Sadok kai o Abiathar, oi iereis; pan o, ti loipon etheles akousei ek tou oikou tou basileos, theleis anangeilei pros ton Sadok kai Abiathar, tous iereis; 36 idou, ekei met' auton oi duo uioi auton, Achimaas o tou Sadok kai Ionathan o tou Abiathar; kai di' auton thelete apostellei pros eme pan o, ti akousete. 37 Kai kathos eiselthen eis ten polin o Chousai o philos tou Dabid, o Abessalom elthen eis Ierousalem. _
Next Chapter
Share this passage with others: