1 Meta de tauta Abessalom o uios tou Dabid eichen adelphen oraian, onomati Thamar, kai egapesen auten Amnon o uios tou Dabid. 2 Kai epasche toson o Amnon, oste errostese dia ten adelphen autou Thamar; dioti eto parthenos, kai ephaineto eis ton Amnon duskolotaton na praxe ti eis auten. 3 eiche de o Amnon philon, onomazomenon Ionadab, uion tou Samaa, adelphou tou Dabid; eto de o Ionadab anthropos panourgos sphodra. 4 Kai eipe pros auton, Dia ti su, uie tou basileos, adunateis toson apo emeras eis emeran; den theleis phanerosei touto pros eme; Kai eipe pros auton o Amnon, Agapo Thamar, ten adelphen Abessalom tou adelphou mou. 5 Kai o Ionadab eipe pros auton, Plagiason epi tes klines sou kai prospoietheti ton arroston; kai otan o pater sou elthe na se ide, eipe pros auton, As elthe, parakalo, Thamar e adelphe mou, kai as moi dose na phago, kai as etoimase emprosthen mou to phageton, dia na ido kai na phago ek tes cheiros autes. 6 Kai eplagiasen o Amnon kai prosepoiethe ton arroston; kai ote elthen o basileus na ide auton, eipen o Amnon pros ton basilea, As elthe, parakalo, Thamar e adelphe mou, kai as kame emprosthen mou duo kolluria, dia na phago ek tes cheiros autes. 7 Kai apesteilen o Dabid eis ton oikon pros ten Thamar, legon, Upage tora eis ton oikon tou adelphou sou Amnon, kai etoimason eis auton phageton. 8 Kai upegen e Thamar eis ton oikon tou adelphou autes Amnon, ostis eto plagiasmenos; kai elabe to aleuron kai ezumose kai ekame kolluria emprosthen autou kai epsese ta kolluria. 9 Epeita elabe to teganion kai ekenosen auta emprosthen autou; plen den ethelese na phage. Kai eipen o Amnon, Ekbalete panta anthropon ap' emprosthen mou. Kai exelthon ap' autou pantes. 10 Kai eipen o Amnon pros ten Thamar, Phere to phageton eis ton koitona, dia na phago ek tes cheiros sou. Kai e Thamar elabe ta kolluria, ta opoia ekame, kai epheren eis ton koitona pros Amnon ton adelphon autes. 11 Kai ote prosephere pros auton dia na phage, epiasen auten kai eipe pros auten, Elthe, koimetheti met' emou, adelphe mou. 12 E de eipe pros auton, Me, adelphe mou, me me tapeinoses; dioti den prepei toiouton pragma na geine en to Israel; me kames ten aphrosunen tauten; 13 kai ego pos thelo apaleipsei to oneidos mou; alla kai su theleis eisthai os eis ek ton aphronon en to Israel; tora loipon, parakalo, laleson pros ton basilea; dioti den thelei me arnethe eis se. 14 Den ethelesen omos na eisakouse tes phones autes; all' uperischusas ekeines, ebiasen auten kai ekoimethe met' autes. 15 Tote o Amnon emisesen auten misos mega sphodra; oste to misos, me to opoion emisesen auten, eto megaleteron para ten agapen, me ten opoian egapesen auten. Kai eipe pros auten o Amnon, Sekotheti, upage. 16 E de eipe pros auton, Den einai aitia; to kakon touto, to na me apobales, einai megaleteron tou allou, to opoion epraxas eis eme. Den ethelesen omos na eisakouse autes. 17 Kai ekraxe ton neon autou ton uperetounta auton kai eipen, Ekbale tora tauten ap' emou exo, kai mochloson ten thuran katopin autes. 18 Eto de endedumene chitona poikilochroun; dioti ai thugateres tou basileos, ai parthenoi, toiauta ependumata eneduonto. Kai exebalen auten exo o uperetes autou kai emochlose ten thuran katopin autes. 19 Labousa de e Thamar stakten epi tes kephales autes, kai diaschisasa ton eph' autes chitona ton poikilochroun, kai balousa tas cheiras autes epi tes kephales autes, apercheto, poreuomene kai krazousa. 20 Kai eipe pros auten Abessalom o adelphos autes, Mepos Amnon o adelphos sou eurethe meta sou; plen tora siopeson, adelphe mou; adelphos sou einai me katathlibe ten kardian sou dia to pragma touto. E Thamar loipon ekatheto chereuousa en to oiko tou adelphou autes Abessalom. 21 Akousas de o basileus Dabid panta tauta ta pragmata, ethumothe sphodra. 22 O de Abessalom den elalese meta tou Amnon oute kalon oute kakon; dioti emisei o Abessalom ton Amnon, epeide etapeinose ten adelphen autou Thamar. 23 Kai meta duo oloklera ete, o Abessalom eiche koureutas en Baal-asor, etis einai plesion tou Ephraim, kai prosekalesen o Abessalom pantas tous uious tou basileos. 24 Kai elthen o Abessalom pros ton basilea kai eipen, Idou, tora, o doulos sou echei koureutas; as elthe, parakalo, o basileus kai oi douloi autou meta tou doulou sou. 25 Kai eipen o basileus pros ton Abessalom, Ouchi, uie mou, as me elthomen tora pantes, dia na me emetha baros eis se. Kai ebiasen auton, plen den ethelese na upage, all' eulogesen auton. 26 Tote eipen o Abessalom, An ochi, as elthe kan meth' emon Amnon, o adelphos mou. Kai eipen o basileus pros auton, Dia ti na elthe meta sou; 27 plen o Abessalom ebiasen auton, oste apesteile met' autou ton Amnon kai pantas tous uious tou basileos. 28 Tote prosetaxen o Abessalom tous uperetas autou legon. Idete tora otan euphranthe e kardia tou Amnon ek tou oinou, kai eipo pros esas, Pataxate ton Amnon, tote thanatosate auton; me phobeisthe; den eimai ego ostis sas prostazo; andrizesthe kai ginesthe uioi dunameos. 29 Kai ekamon oi uperetai tou Abessalom pros ton Amnon, os prosetaxen o Abessalom. Tote sekothentes pantes oi uioi tou basileos, ekathesan ekastos epi tes emionou autou kai ephugon. 30 Eno de outoi esan kath' odon, e pheme ephthase pros ton Dabid, legousa, O Abessalom epataxe pantas tous uious tou basileos, kai den enapeleiphthe ex auton oude eis. 31 Tote sekotheis o basileus dieschise ta imatia autou kai eplagiase kata ges; kai pantes oi douloi autou oi periestotes dieschisan ta imatia auton. 32 Kai apekrithe Ionadab, o uios tou Samaa, adelphou tou Dabid, kai eipen, As me lege o kurios mou oti ethanatothesan pantes oi neoi, oi uioi tou basileos; dioti o Amnon monos apethanen; epeide o Abessalom eichen apophasisei touto, aph' es emeras etapeinose Thamar ten adelphen autou; 33 tora loipon as me bale o kurios mou o basileus to pragma en te kardia autou, legon oti pantes oi uioi tou basileos apethanon; dioti o Amnon monos apethanen. 34 O de Abessalom ephuge. Kai upsosas o neos, o skopos, tous ophthalmous autou, eide, kai idou, laos polus eporeueto dia tes odou opisthen autou kata to pleuron tou orous. 35 Kai eipen o Ionadab pros ton basilea, Idou, oi uioi tou basileos erchontai kata ton logon tou doulou sou, outos egeine. 36 Kai os eteleiose lalon, idou, oi uioi tou basileos elthon kai upsosan ten phonen auton kai eklausan; kai o basileus eti, kai pantes oi douloi autou eklausan klauthmon megan sphodra. 37 O de Abessalom ephuge kai upege pros ton Thalmai, uion tou Ammioud, basilea tes Gessour; kai epenthesen o Dabid dia ton uion autou pasas tas emeras. 38 O Abessalom loipon ephuge kai upegen eis Gessour, kai eto ekei tria ete. 39 Epepothese de o basileus Dabid na upage pros ton Abessalom, dioti eiche paregorethe dia ton thanaton tou Amnon. _
Next Chapter
Share this passage with others: