1 En de to akoloutho etei, kath' on kairon ekstrateuousin oi basileis, apesteilen o Dabid ton Ioab kai tous doulous autou met' autou kai panta ton Israel; kai katestrepsan tous uious Ammon kai epoliorkesan ten Rabba. O de Dabid emeinen en Ierousalem. 2 Kai pros to esperas, ote o Dabid esekothe apo tes klines autou, periepatei epi tou domatos tou basilikou oikou; kai eiden apo tou domatos gunaika louomenen; kai e gune eto oraia ten opsin sphodra. 3 Kai apesteilen o Dabid kai ereunese peri tes gunaikos. Kai eipe tis, Den einai aute Beth-sabee, e thugater tou Eliam, e gune Ouriou tou Chettaiou; 4 Kai apesteilen o Dabid menutas kai elaben auten; kai ote elthe pros auton, ekoimethe met' autes, dioti eiche katharisthe apo tes akatharsias autes; kai epestrepsen eis ton oikon autes. 5 Kai sunelaben e gune; kai aposteilasa apengeile pros ton Dabid kai eipen, Enkuos eimai. 6 Kai apesteilen o Dabid pros ton Ioab, legon, Aposteilon moi Ourian ton Chettaion. Kai apesteilen o Ioab ton Ourian pros ton Dabid. 7 Kai ote elthe pros auton o Ourias, erotesen o Dabid pos echei o Ioab kai pos echei o laos kai pos echousi ta tou polemou. 8 Kai eipen o Dabid pros ton Ourian, Kataba eis ton oikon sou kai nipson tous podas sou; kai exelthen o Ourias ek tou oikou tou basileos; kai katopin autou elthe meridion apo tes trapezes tou basileos. 9 All' o Ourias ekoimethe para ten thuran tou oikou tou basileos, meta panton ton doulon tou kuriou autou kai den katebe eis ton oikon autou. 10 Kai ote apengeilan pros ton Dabid, legontes, Den katebe o Ourias eis ton oikon autou, eipen o Dabid pros ton Ourian, Su den erchesai ex odoiporias; dia ti den katebes eis ton oikon sou; 11 Kai eipen o Ourias pros ton Dabid, E kibotos kai o Israel kai o Ioudas katoikousin en skenais, kai o kurios mou Ioab kai oi douloi tou kuriou mou, einai estratopedeumenoi epi to prosopon tes pediados; kai ego thelo upagei eis ton oikon mou, dia na phago kai na pio kai na koimetho meta tes gunaikos mou; zes kai ze e psuche sou, den thelo kamei to pragma touto. 12 Kai eipen o Dabid pros ton Ourian, Meine entautha kai semeron, kai aurion thelo se exaposteilei. Kai emeinen o Ourias en Ierousalem ten emeran ekeinen kai ten epaurion. 13 Kai ekalesen auton o Dabid, kai ephagen enopion autou kai epien; kai emethusen auton; kai to esperas exelthe na koimethe epi tes klines autou meta ton doulon tou kuriou autou, plen eis ton oikon autou den katebe. 14 Kai to proi egrapsen o Dabid epistolen pros ton Ioab, kai esteilen auten dia cheiros tou Ouriou. 15 Kai egrapsen en te epistole, legon, Thesate ton Ourian apenanti tes skleroteras maches; epeita surthete ap' autou, dia na ktupethe kai na apothane. 16 Kai aphou pareterese ten polin o Ioab, diorise ton Ourian eis thesin, opou exeuren oti esan andres dunameos. 17 Kai exelthon oi andres tes poleos, kai epolemesan meta tou Ioab; kai epeson ek tou laou tines ton doulon tou Dabid; ethanatothe de kai Ourias o Chettaios. 18 Kai apesteilen o Ioab kai anengeile pros ton Dabid panta ta peri tou polemou. 19 Kai prosetaxe ton menuten, legon, Aphou teleioses lalon pros ton basilea panta ta peri tou polemou, 20 exaphthe o thumos tou basileos, kai eipe pros se, Dia ti eplesiasate eis ten polin machomenoi; den exeurete oti ethelon toxeusei apo tou teichous; 21 tis epataxen Abimelech ton uion tou Ieroubeseth; gune tis den erripsen ep' auton tmema mulopetras apo tou teichous, kai apethanen en Thaibais; dia ti eplesiasate eis to teichos; tote eipe, Apethane kai o doulos sou Ourias o Chettaios. 22 Upege loipon o menutes kai elthon, apengeile pros ton Dabid panta ekeina, dia ta opoia apesteilen auton o Ioab. 23 Kai eipen o menutes pros ton Dabid, oti uperischusan kath' emon oi andres kai exelthon pros emas eis ten pediada, kai katedioxamen autous mechri tes eisodou tes pules; 24 all' oi toxotai etoxeusan apo tou teichous epi tous doulous sou; kai tines ton doulon tou basileos apethanon, kai o doulos sou eti Ourias o Chettaios apethane. 25 Tote eipen o Dabid pros ton menuten, Outo theleis eipei pros ton Ioab; Me se anesuche touto to pragma; dioti e romphaia katatrogei pote men ena, pote de allon; enischuson ten machen sou enantion tes poleos kai katastrepson auten; kai su entharrune auton. 26 Ote de ekousen e gune tou Ouriou, oti Ourias o aner autes apethanen, epenthese dia ton andra autes. 27 Kai aphou eperase to penthos, apesteilen o Dabid kai parelaben auten eis ton oikon autou; kai egeine gune autou kai egennesen eis auton uion; to pragma omos to opoion epraxen o Dabid, ephane kakon eis tous ophthalmous tou Kuriou. _
Next Chapter
Share this passage with others: