1 O presbuteros pros ten eklekten kurian kai pros ta tekna autes, tous opoious ego agapo en aletheia, kai ouchi ego monos, alla kai pantes oi gnorisantes ten aletheian, 2 dia ten aletheian, etis menei en emin kai thelei eisthai meth' emon eis ton aiona; 3 eie meth' umon charis, eleos, eirene para Theou Patros kai para Kuriou Iesou Christou tou Uiou tou Patros, en aletheia kai agape. 4 Echaren kata polla oti eureka ek ton teknon sou tinas peripatountas en te aletheia, kathos entolen elabomen para tou Patros. 5 Kai tora se parakalo, kuria, ouchi os graphon pros se entolen nean, all' ekeinen ten opoian eichomen ap' arches, na agapomen allelous. 6 Kai aute einai e agape, na peripatomen kata tas entolas autou. Aute einai e entole, kathos ekousate ap' arches, na peripatete eis auten. 7 Dioti polloi planoi eiselthon eis ton kosmon, oitines den omologousin oti o Iesous Christos elthen en sarki; o toioutos einai o planos kai o antichristos. 8 Prosechete eis eautous, dia na me chasomen ekeina, ta opoia eirgasthemen, alla na apolabomen plere ton misthon. 9 Pas ostis parabainei kai den menei en te didache tou Christou Theon den echei; o menon en te didache tou Christou, outos echei kai ton Patera kai ton Uion. 10 Ean tis erchetai pros esas kai den phere ten didachen tauten, me dechesthe auton eis oikian kai me legete eis auton to chairein; 11 dioti o legon eis auton to chairein ginetai koinonos eis ta ponera autou erga. 12 An kai eichon polla na sas grapso, den ethelesa dia chartou kai melanes, all' elpizo na eltho pros esas kai na laleso stoma pros stoma, dia na enai pleres e chara emon. 13 Se aspazontai ta tekna tes adelphes sou tes eklektes; amen. _
Next Chapter
Share this passage with others: