1 Pas ostis pisteuei oti o Iesous einai o Christos, ek tou Theou egennethe, kai pas ostis agapa ton gennesanta agapa kai ton gennethenta ex autou. 2 Ek toutou gnorizomen oti agapomen ta tekna tou Theou, otan ton Theon agapomen kai tas entolas autou phulattomen. 3 Dioti aute einai e agape tou Theou, to na phulattomen tas entolas autou; kai ai entolai autou bareiai den einai. 4 Dioti pan o, ti egennethe ek tou Theou nika ton kosmon; kai aute einai e nike e nikesasa ton kosmon, e pistis emon. 5 Tis einai o nikon ton kosmon eime o pisteuon oti o Iesous einai o Uios tou Theou; 6 Outos einai o elthon di' udatos kai aimatos, Iesous o Christos; ouchi dia tou udatos monon, alla dia tou udatos kai tou aimatos; kai to Pneuma einai to opoion marturei, epeide to Pneuma einai e aletheia. 7 Dioti treis einai oi marturountes en to ourano, o Pater, o Logos kai to Agion Pneuma, kai outoi oi treis einai en; 8 kai treis einai oi marturountes en te ge, to Pneuma kai to udor kai to aima, kai oi treis outoi anapherontai eis to en. 9 Ean dechometha ten marturian ton anthropon, e marturia tou Theou einai megaletera; dioti aute einai e marturia tou Theou, ten opoian emarturese peri tou Uiou autou. 10 Ostis pisteuei eis ton Uion tou Theou echei ten marturian en eauto; ostis den pisteuei eis ton Theon, ekamen auton pseusten, dioti den episteusen eis ten marturian, ten opoian emarturesen o Theos peri tou Uiou autou. 11 Kai aute einai marturia, oti zoen aionion edoken eis emas o Theos, kai aute e zoe einai en to Uio autou. 12 Ostis echei ton Uion echei ten zoen; ostis den echei ton Uion tou Theou, ten zoen den echei. 13 Tauta egrapsa pros esas tous pisteuontas eis to onoma tou Uiou tou Theou, dia na gnorizete oti echete zoen aionion, kai dia na pisteuete eis to onoma tou Uiou tou Theou. 14 Kai aute einai e parresia, ten opoian echomen pros auton, oti ean zetomen ti kata to thelema autou, akouei emas. 15 Kai ean exeuromen oti akouei emas o, ti an zetesomen, exeuromen oti lambanomen ta zetemata, ta opoia ezetesamen par' autou. 16 Ean tis ide ton adelphon autou amartanonta amartian ouchi thanasimon, thelei zetesei, kai o Theos thelei dosei eis auton zoen, eis tous amartanontas ouchi thanasimos. Einai amartia thanasimos; den lego peri ekeines na parakalese. 17 Pasa adikia einai amartia; kai einai amartia ouchi thanasimos. 18 Exeuromen oti pas o gennetheis ek tou Theou den amartanei, all' ostis egennethe ek tou Theou phulattei auton, kai o poneros den engizei auton. 19 Exeuromen oti ek tou Theou eimetha, kai o kosmos olos en to ponero keitai. 20 Exeuromen de oti o Uios tou Theou elthe kai edoken eis emas noesin, dia na gnorizomen ton alethinon; kai eimetha en to alethino, en to Uio autou Iesou Christo. Outos einai o alethinos Theos kai e zoe e aionios. 21 Teknia, phulaxate eautous apo ton eidolon; amen. _
Next Chapter
Share this passage with others: