1 Tolma tis apo sas, otan eche diaphoran pros ton allon, na krinetai enopion ton adikon kai ouchi enopion ton agion; 2 Den exeurete oti oi agioi thelousi krinei ton kosmon; kai ean o kosmos krinetai apo sas, anaxioi eisthe na krinete elachista pragmata; 3 Den exeurete oti angelous thelomen krinei; poso mallon biotika; 4 Biotikas loipon kriseis ean echete, tous exouthenemenous en te ekklesia toutous kathizete kritas. 5 Pros entropen sas lego touto. Outo den uparchei metaxu sas oude eis sophos, ostis thelei dunethe na krine ana meson tou adelphou autou, 6 alla adelphos krinetai me adelphon, kai touto enopion apiston; 7 Tora loipon einai diolou elattoma eis esas oti echete kriseis metaxu sas. Dia ti mallon den adikeisthe; dia ti mallon den apostereisthe; 8 Alla seis adikeite kai apostereite, kai malista adelphous. 9 E den exeurete oti oi adikoi den thelousi kleronomesei ten basileian tou Theou; Me planasthe; oute pornoi oute eidololatrai oute moichoi oute malakoi oute arsenokoitai 10 oute kleptai oute pleonektai oute methusoi oute loidoroi oute arpages thelousi kleronomesei ten basileian tou Theou. 11 Kai toioutoi uperchete tines; alla apelousthete, alla egiasthete, all' edikaiothete dia tou onomatos tou Kuriou Iesou kai dia tou Pneumatos tou Theou emon. 12 Panta einai eis ten exousian mou, plen panta den sumpherousi; panta einai eis ten exousian mou, all' ego den thelo exousiasthe up' oudenos. 13 Ta phageta einai dia ten koilian kai e koilia dia ta phageta; plen o Theos kai tauten kai tauta thelei katargesei; to de soma den einai dia ten porneian, alla dia ton Kurion, kai o Kurios dia to soma; 14 o de Theos kai ton Kurion anestese kai emas thelei anastesei dia tes dunameos autou. 15 Den exeurete oti ta somata sas einai mele tou Christou; na labo loipon ta mele tou Christou kai na kamo auta mele pornes; Me genoito. 16 E den exeurete oti o proskollomenos me ten pornen einai en soma; dioti thelousin eisthai, legei, oi duo eis sarka mian; 17 ostis omos proskollatai me ton Kurion einai en pneuma. 18 Pheugete ten porneian. Pan amartema, to opoion ethele praxei o anthropos, einai ektos tou somatos; o porneuon omos amartanei eis to idion autou soma. 19 E den exeurete oti to soma sas einai naos tou Agiou Pneumatos tou en umin, to opoion echete apo Theou, kai den eisthe kurioi eauton; 20 Dioti egorasthete dia times; doxasate loipon ton Theon dia tou somatos sas kai dia tou pneumatos sas, ta opoia einai tou Theou. _
Next Chapter
Share this passage with others: