1 Kai ego, adelphoi, den edunethen na laleso pros esas os pros pneumatikous, all' os pros sarkikous, os pros nepia en Christo. 2 Gala sas epotisa kai ouchi sterean trophen; dioti den edunasthe eti na dechthete auten. All' oude tora dunasthe eti; 3 epeide eti sarkikoi eisthe. Dioti eno einai metaxu sas phthonos kai eris kai dichonoiai, den eisthe sarkikoi kai peripateite kata anthropon; 4 Dioti otan lege tis, Ego men eimai tou Paulou, allos de, Ego tou Apollo; den eisthe sarkikoi; 5 Tis loipon einai o Paulos, kai tis o Apollos, para uperetai, dia ton opoion episteusate kai, opos o Kurios edoken eis ekaston; 6 Ego ephuteusa, o Apollos epotisen, all' o Theos euxesen; 7 oste oute o phuteuon einai ti oute o potizon, all' o Theos o auxanon. 8 O phuteuon de kai o potizon einai en; kai ekastos thelei labei ton eautou misthon kata ton kopon autou. 9 Dioti tou Theou eimetha sunergoi; seis eisthe tou Theou agros, tou Theou oikodome. 10 Ego kata ten charin tou Theou ten dotheisan eis eme os sophos architekton themelion ethesa, allos de epoikodomei; ekastos omos as blepe pos epoikodomei; 11 dioti themelion allo oudeis dunatai na these para to tethen, to opoion einai o Iesous Christos. 12 Ean de tis epoikodome epi to themelion touto chruson, arguron, lithous timious, xula, chorton, kalamen; 13 ekastou to ergon thelei phanerothe; dioti e emera thelei phanerosei auto, epeide dia puros anakaluptetai; kai to pur thelei dokimasei to ergon ekastou opoion einai. 14 Ean to ergon tinos, to opoion epokodomese mene, thelei labei misthon; 15 ean to ergon tinos katakae, thelei zemiothe, autos omos thelei sothe, plen outos os dia puros. 16 Den exeurete oti eisthe naos Theou kai to Pneuma tou Theou katoikei en umin; 17 Ean tis phtheire ton naon tou Theou, touton thelei phtheirei o Theos; dioti o naos tou Theou einai agios, ostis eisthe seis. 18 Medeis as me exapata eauton; ean tis metaxu sas nomize oti einai sophos en to kosmo touto, as geine moros dia na geine sophos. 19 Dioti e sophia tou kosmou toutou einai moria para to Theo. Epeide einai gegrammenon; Ostis sullambanei tous sophous en te panourgia auton; 20 kai palin; O Kurios ginoskei tous dialogismous ton sophon, oti einai mataioi. 21 Oste medeis as me kauchatai eis anthropous; dioti ta panta einai umon, 22 eite Paulos eite Apollos eite Kephas eite kosmos eite zoe eite thanatos eite paronta eite mellonta, ta panta einai umon, 23 seis de tou Christou, o de Christos tou Theou. _
Next Chapter
Share this passage with others: